Лекции по Икономика

6. Двойното записване като способ на счетоводството.

Чрез двойното записване всяка една стопанска операция се записва най-малко по две счетоводни сметки, за да се изрази нейното съдържание. Този способ представлява двустранни записвания в системата на сметките, които са равни по стойностен размер и противоположни по характер. Това е свързано с факта, че всяка стопанска операция предизвиква изменения най-малко в два отчетни обекта и за да се отрази счетоводно е необходимо да се направят записвания най-малко в две счетоводни сметки. Двойното записване се реализира на практика чрез съставяне на счетоводни статии. Те по своята същност са писмен счетоводен израз на стопанските операции. В счетоводната статия се посочват сметките, по които се отразява дадена стопанска операция и сумите, с които се дебитират и кредитират тези сметки. Чрез счетоводните статии се изразява връзката между счетоводните сметки при отразяване на стопанските операции. Тази връзка се нарича кореспонденция на сметките. В зависимост от броя на участващите при съставянето им сметки счетоводните статии биват прости и сложни. При съставянето на простите счетоводни статии участват само две сметки, като едната се дебитира, а другата се кредитира с една и съща сума.

Пример: Закупени са стоки на стойност 1500лв., която сума е изплатена с парични средства от касата. Счетоводната статия, която ще се състави за тази стопанска операция е:
Дт сметка стоки 1 500лв.
Кт сметка каса 1 500лв.

В теорията и практиката е прието най-напред да се посочват счетоводните сметки, които се дебитират, а след тях, които се кредитират. Кредитираните сметки и сумите по тях се записват малко по в дясно.
Сложните счетоводни статии са тези, в които участват повече от две сметки. Сложните счетоводни статии могат да се сведат до следните три вида:
а) счетоводни статии, в които се дебитира една сметка и се кредитират две или повече сметки
б) счетоводни статии, в които се дебитират две или повече сметки и се кредитира само една сметка
в) счетоводни статии, в които едновременно се дебитират и кредитират две или повече сметки
Последният вид статии (в) намират ограничено практическо приложение, защото при тях трудно се проверява връзката между сметките и във всеки конкретен случай достоверността на подобни статии трябва да се доказва. С други думи такива статии дават възможност за завоялиране на счетоводна информация.

Пример: За съставяне на сложни счетоводни статии: Закупени са материали за 5000лв., като 1000лв. са изплатени в брой (от касата), а останалата сума не е изплатена на доставчика.
Дт сметка материали 5 000лв.
Кт сметка каса 1 000лв.
Кт сметка доставчици 4 000лв.
Внесени са дялови вноски от съдружници за увеличаване на основния капитал, както следва: парични сметки по разплащателна сметка- 12 000лв. и стоки на стойност 8 000лв.
Дт сметка Разплащателна сметка 12 000лв.
Дт сметка стоки 8 000лв.
Кт Основен капитал 20 000лв.
Всяка сложна счетоводна статия може да се превърне в няколко прости.
Създаване счетоводни статии; Задачи за баланс; -> за контролна работа