Лекции по Икономика

5. Класификация на счетоводните сметки.

Счетоводните сметки могат да бъдат класифицирани според различни критерии:

I. Класификация на сметките според степента на обобщаване на отчетните данни - според този критерии, счетоводните сметки се подразделят на синтетични и аналитични. Чрез синтетичните сметки се отчитат еднородни по икономическо съдържание групи активи, източници на активи и стопански процеси. Чрез тях се осигуряват обобщени показатели за отчетните обекти, само в стойностно изражение. Аналитичните сметки служат за отчитане на отделни видове активи, източници на активи и стопански процеси. Чрез тях се осигурява подробна детайлизирана информация за характеризиране на отчетните обекти. При отчитането по тях в съчетание с паричния измерител могат да се използват също натурални и трудови измерители. Аналитичните сметки се въвеждат и водят към съответна синтетична сметка и нямат самостоятелно значение извън нея. Началните и крайните салда и оборотите по аналитичните сметки се равняват на синтетичната сметка, към която те принадлежат. Освен синтетичните и аналитичните сметки могат да се използват и подсметки. Те се въвеждат когато в рамките на някоя синтетична сметка е необходимо да се извърши допълнителна междинна групировка на отчетните обекти. Подсметката обединява специфична група аналитични сметки водени към дадена синтетична сметка. Подсметките се използват обикновено за обекти с многоброен и разнороден състав; например: към синтетичната сметка материали, може да се откриват подсметки по видове материали. В това число подсметка- основни материали, подсметка- спомагателни материали, подсметка- горивни материали, подсметка- резервни части и други, освен това за всеки конкретен вид материал се открива отделна аналитична сметка с данни в натурално и стойностно изражение.

II. Класификация на счетоводните сметки според информационното им предназначение и структурата им
1. Основни счетоводни сметки- те служат за отразяване на основните обекти на отчитане, т.е. активите и източниците на тяхното придобиване; например: сметка- машини, оборудване, сметка- стоки, сметка- материали, сметка- основен капитал, сметка- доставчици и други.
2. Корективни сметки- чрез тях се създава информация за коригиране на стойности по основните счетоводни сметки; например: сметка- амортизация на ДМА, сметка- амортизация на ДНА.
3. Операционни сметки- те се използват за отчитане на стопански процеси. По тези сметки се отразяват всички стопански операции съставляващи даден процес. Операционните сметки от своя страна се подразделят на:
а) събирателно-разпределителни сметки- те могат да бъдат:
-събирателно-разпределителни сметки за разходи- по тях се отразяват определени разходи, които след това се разпределят по съответни направления и се отнасят по други сметки; например: сметките за разходите по икономически елементи, сметките за финансовите и извънредните разходи
-събирателно-разпределителни сметки за приходи- служат за отчитане на възникнали приходи, които след това се отнасят във финансовия резултат на предприятието; например: сметките за финансовите и извънредните приходи на предприятието
б) калкулационни сметки- с тях се отчитат разходите по даден процес и се калкулира стойностната оценка на продукта от процеса; например: сметка- доставки (по нея се формира доставната стойност на закупени материални запаси), сметка- разходи за основна дейност (по нея се формира себестойността на готовата продукция произведена в основната дейност на предприятието)
в) операционно-резултатни сметки- те отразяват определени стопански процеси и финансовия резултат от тях, за целта по сметките се отразяват разходите и приходите произтичащи от даден процес и чрез тяхното съпоставяне се определя финансовият резултат от процеса; например: сметка- приходи от продажби на продукция, сметка- приходи от продажби на стоки, сметка- приходи от продажби на услуги
4. Финансово-резултатни сметки- те се използват за отразяване на крайния финансов резултат от цялостната дейност на предприятието, печалба или загуба; например: сметка- печалби и загуби от текущата година, сметка- неразпределяна печалба от минали години, сметка- непокрита загуба от минали години.
5. Задбалансови сметки- служат за отразяване на чужди средства, условни вземания и условни задължения, т.е. на условни активи и условни пасиви на предприятието; например: сметка- наети чужди активи, сметка- чужди материални активи получени по консигнационен договор.