Лекции по Икономика

4. Системата на счетоводните сметки като способ на счетоводството.

Системата на счетоводните сметки е способ, чрез който въз основа на определени икономически признаци за класифициране и групиране се осигурява информация за състоянието и развитието на ресурсите на предприятието и техните източници на придобиване, стопанско-правните отношения, икономическите процеси и резултати. Информацията осигурена от счетоводните сметки има динамичен характер, защото характеризира всички състояния на отчетните обекти в тяхното развитие. По своя строеж счетоводната сметка представлява двустранна таблица, която изразена схематично има формата на буквата „Т“. Всяка сметка има наименование, което показва отчетния обект, за който се води сметката. Лявата страна на всяка сметка се нарича дебит, а дясната страна кредит. Вписването на данни в лявата страна на сметката се нарича дебитиране на сметката, а в дясната страна- кредитиране на сметката.
*Дт- дебит; Кт- кредит

Чрез счетоводните сметки се създава информация за състоянието на отчетните обекти в началото на периода, за техните изменения през периода, в резултата на извършваните стопански операции и за състоянието им в края на отчетния период. За тази цел сметките се откриват, водят и приключват. Откриването на сметките се извършва с първото записване по тях в началото на отчетния период. Това е записването на наличността, т.е. началното състояние на отчитания със сметката обект. Сметките за отчетните обекти, които нямат наличност в началото на периода се откриват със записването през отчетния период на първата стопанска операция, която ги е засегнала. Воденето на сметките се осъществява чрез текущото отразява по тях на извършените стопански операции през отчетния период. Така се създава информация за измененията на отчетните обекти през периода. Приключването на счетоводните сметки се извършва в края на отчетния период и се изразява в прекратяване на записванията по тях и изготвяне на информацията за размера на измененията през периода и наличността в края на периода, за всеки отчетен период.

Според обекта на отчитане счетоводните сметки се разделят на два основни вида: активни и пасивни. Активна е всяка сметка, чрез която се отразява конкретна форма на активите на предприятието (например: сметка- стоки, сметка- каса, разплащателна сметка, сметка- клиенти и други). Пасивни са сметките, чрез които се отчитат източници на придобиване на активи (например: сметка- основен капитал, сметка- получени краткосрочни заеми, сметка- доставчици и други).
Откриването, воденето и приключването на счетоводните сметки се осъществява в съответствие с техния модел.
Началното салдо показва началното състояние на отчитания със сметката обект, а крайното салдо показва крайното му състояние. Оборотите на сметката показват стойностният размер на измененията на отчитания чрез нея обект, т.е. увеличенията и намаленията за определен период.
Пример за активна сметка: На 01.01. наличността от материали в предприятие е 68 000лв. Измененията на материалите през месец януари са както следва:
а) заприходени материали- на 08.01.- 12 000лв.; на 15.01.- 16 000лв.; на 24.01.- 15 000лв.
б) изписани материали- на 10.01.- 17 000лв.; на 17.01.- 24 000лв.; на 26.01.- 18 000лв.
Да се открие сметка материали към 01.01., да се заведе и да се установи крайното и салдо към 31.01.

Дт
                                                                                   Кт
Н.С. 68 000лв
08.01.- 12 000лв.
15.01.- 16 000лв.
24.01.- 15 000лв.

10.01.- 17 000лв.
17.01.- 24 000лв.
26.01.- 18 000лв.
Д.О. 43 000лв.
К.О. 59 000лв.
Д.С. 111 000лв.
К.С. 59 000лв.
Кр.С. 52 000лв.
Кр.С. 52 000лв.

На 01.01. в предприятие задълженията към доставчиците са в размер 7 800лв. През месец януари са възникнали още следните задължения към доставчици:
на 07.01.- 3 200лв.; на 19.01.- 9 500лв.
През същия период са извършени следните плащания на доставчици:
на 08.01.- 5 300лв.; на 21.01.- 4 200лв.
Да се открие сметка доставчици към 01.01., да се заведе и да се установи крайното и салдо към 31.01.

Освен активните и пасивните сметки в счетоводството намират приложения и сметки със смесен характер- активно-пасивни сметки. Чрез тях едновременно се отчитат изменения в активи и източници на средства. Такива са например разчетните сметки, които служат за отчитане едновременно и на вземания и на задължения.
Например: Сметка- разчети по лихви.