Лекции по Икономика

3. Балансовото обобщаване като способ на счетоводството. Счетоводен баланс. Модели балансови изменения.

Балансовото обобщаване като елемент на метода на счетоводството служи за обобщено представяне и съпоставяне на активите на предприятието и на техните източници на придобиване към определен момент. Счетоводният баланс е техническо средство за прилагане на способа- балансово обобщаване. Той е средство на счетоводството за обобщено стойностно отразяване към точно определена дата, т.е. в статика на капитала, с който предприятието разполага, разгледан от една страна според конкретния му имуществен състав и от друга страна, според произхода му, т.е. според източниците на придобиване.
По своя строеж в класическия си вид счетоводния баланс представлява таблица с две обособени чести. Частта, в която се описват активите се нарича актив на баланса, а частта в която се описват източниците на тяхното придобиване се нарича пасив на баланса. Между сумата на актива и сумата на пасива на счетоводния баланс съществува вечно равенство.
Формата на счетоводния баланс се определя от начина на разполагане на неговите две части. Известни са две балансови форми- едностранна и двустранна. При едностранната форма активът и пасивът се разполагат вертикално един под друг в балансовата таблица. При двустранната форма активът и пасивът се разполагат хоризонтално един до друг в балансовата таблица, като в лявата страна се подреждат активите, а в дясната- източниците на тяхното придобиване. Групировката на активите и източниците на тяхното придобиване в баланса се извършва по следния начин:
а) балансови статии- това са най-малките структурни подразделения в актива и пасива на баланса; те отразяват еднородни по икономически характер съдържание и предназначение, средства или източници на средства
б) балансови групи- те обединяват икономически еднородни балансови статии
в) балансови раздели- те включват икономически еднородни балансови групи
В счетоводния баланс разделите се обозначават с главни букви, групите- с римски цифри, а балансовите статии- с арабски цифри.
Счетоводния баланс в двустранна форма според изискванията на Счетоводен стандарт 1-Представяне на финансови отчети съдържа следните раздели:

Актив
Пасив
Раздел А- записан но невнесен капитал
А- собствен капитал
Раздел Б- нетекущи дълготрайни активи
Б- провизии и сходни задължения
Раздел В- текущи (краткотрайни) активи
В- задължения
Раздел Г- разходи за бъдещи периоди
Г- финансирания и проходи за бъдещи периоди
Сума на актива=(А+Б+В+Г)
Сума на пасива=(А+Б+В+Г)

Отрицателните величини на счетоводния баланс са:
-непокритата загуба
-текущата загуба
-отрицателната репутация
Сумите по статиите в счетоводния баланс, които са отрицателни величини се посочват в скоби.

Видове счетоводни баланси
Класификацията на счетоводните баланси може да се извършва по различни признаци. Според момента, за който се съставя счетоводният баланс може да бъде:
а) встъпителен- съставя се към датата на учредяване на предприятието
б) начален- това е балансът, с който се започва дейността на предприятието през новия отчетен период (01.01.); в нашата страна отчетния период е от 01.01. до 31.12. (1 календарна година)
в) приключителен - съставя се в края на отчетния период (31.12.)
г) ликвидационен- съставя се при ликвидация на предприятието
д) междинен баланс- съставя се за период, който е по-кратък от 1 календарна година
Според събитието, за което се съставят счетоводните баланси биват:
а) редовни- съставят се в определени срокове, в съответствие със законови изисквания или по решение на ръководството на предприятието
б) извънредни- съставят се при непредвидени събития и обстоятелства
Според обхвата на информацията счетоводният баланс може да бъде:
а) индивидуален- това е баланса на отделното предприятие
б) колсулидиран- това е баланс на икономическа група, представен като на едно предприятие; икономическата група включва предприятие „майка“ и всички негови дъщерни предприятия
В зависимост от това, дали в баланса се включват регулиращи (корективни) балансови статии, счетоводните баланси могат да бъдат:
а) нетни баланси- те не съдържат корективни балансови статии и сумите в тях се получават след приспадане на съответни корективи
б) брутни баланси- те съдържат корективни балансови статии

Модели и балансови изменения под влияние на стопанските операции
Съществуват четири основни модела балансови изменения предизвикани в резултат на извършваните в предприятието стопански операции.

1ви модел- изменения само в актива на баланса; един актив се увеличава, а друг се намалява в еднакъв стойностен размер; общата сума на актива на баланса не се променя;
А=П =>
I А+х-х=П
Например: Изтеглени са парични средства от разплащателната сметка 5 000лв. и са постъпили в касата на предприятието.
*парични средства в касата +5 000лв.
*парични средства по разплащателната сметка -5 000лв.

2ри модел- изменения само в пасива на баланса; един източник на средства се увеличава, а друг се намалява в еднакъв стойностен размер;
II А=П+х-х
Например: За сметка на неразпределената печалба от минали години е увеличен основния капитал на предприятието с 15 000лв.
*основен капитал +15 000лв.
*неразпределена печалба -15 000лв.

3ти модел- изменения едновременно в актива и пасива на баланса по посока на увеличение; увеличават се едновременно един актив и един източник на средства в еднакъв стойностен размер;
III А+х=П+х
Например: Получен е дългосрочен заем от ТБ в размер на 14 000лв. като сумата е постъпила по разплащателната сметка на предприятието.
*парични средства по разплащателната сметка +14 000лв.
*задължение по получен дългосрочен заем +14 000лв.

4ти модел- изменения едновременно в актива и пасива на баланса по посока на намаление; намаляват се един актив и един източник на средства в еднакъв стойностен размер;
IV А-х=П-х
Например: Изплатена е погасителна вноска по получен дългосрочен заем с парични средства с разплащателната сметка на предприятието в размер 3 000лв.
*парични средства по разплащателната сметка -3 000лв
*задължения по получен дългосрочен заем -3 000лв.