Лекции по Икономика

2. Метод на счетоводството.

Методът на счетоводството е начинът за изучаване и характеризиране на обектите на отчитане с цел установяване на имущественото състояние на предприятието и неговите изменения при осъществяване на дейността. Характерните черти на счетоводството налагат използване на специфичен подход при отразяване на отчетните обекти.

Методът на счетоводството включва следните елементи (способи):
1. Документиране - чрез него се осъществява писмено регистриране на стопанските факти и операции по време, място и отговорни лица; съставените документи са материални носители на първичните данни за измененията в отчетните обекти в резултата на извършените стопански операции;
2. Инвентаризиране на активите и пасивите - чрез него се постига периодично установяване на фактическата наличност на активите и пасивите, така счетоводната информация за състоянието на отчетните обекти се привежда в съответствие с тяхното фактическо състояние;
3. Оценяване - свързано е с прилагането на паричния измерител при отразяване на отчетните обекти; при оценяването паричното представяне на обекта се извършва чрез непосредствено прилагане на конкретна цена;
4. Калкулиране - прилага се при обекти, които имат по сложен структурен състав и за да се получи представа за общия стойностен размер е необходимо да се оценят предварително отделните съставни части;
5. Система на счетоводните сметки - с помощта на счетоводните сметки се извършва систематизиране на отчетните обекти и се създават показатели за състоянието и настъпилите изменения в тези обекти;
6. Двойно записване по счетоводните сметки - представлява двойствено отразяване на стопанските операции в системата на счетоводните сметки; свързано е с факта, че всяка стопанска операция поражда изменения най-малко в 2 отчетни обекта и за да се отрази е необходимо да се направят записвания най-малко в 2 счетоводни сметки;
7. Балансово обобщаване - чрез този способ се осигурява информация характеризираща имущественото и финансово състояние на предприятието към определена дата;
8. Сводиране на отчетните данни - представлява свеждане на многобройните и разнообразни данни до ограничен брой показатели, т.е. обобщаване, групиране на счетоводните данни; този способ се прилага за създаване на обобщена счетоводна информация чрез периодично обобщаване на данните от счетоводните сметки в различни отчетни форми и справки;

Всеки от разгледаните способи изпълнява определена функция. Те се използват взаимосвързано като единна система.