Лекции по Икономика

7. Складова логистика

Складирането е логистична операция, състояща се в поддържането на запасите на участниците в логистичния канал, обезпечаване на съхранение и охрана на тези запаси, рационалното им поместване(разположение) в склада, отчет, постоянно обновяване и безопасни методи за работа. Освен тези основни логистични операции, в складовете се изпълняват и някои допълнителни операции – товаро-разтоварни, сортировка, комплектоване и някои специфични технологични операции.

Складовата логистика е част от логистиката, занимаваща се с въпросите по разработка на методи за организация на складовото стопанство, системите за закупуване и доставка, приемане, разполагане и отчет на стоковите наличности, управление на складовите запаси с цел минимизиране на разходите. Основните задачи на складовата логистика са:
1 – проектиране и изграждане на складовата мрежа
2 – складиране и подготовка на стоково-материалните ценности за доставка
3 – управление на стоковите запаси
4 – организиране на складовите доставки

Последните години, особено с бурното развитие на логистиката, основна задача на складовата логистика се явява и избира и използването на съвременни информационни технологии с цел повишаване на гъвкавостта и ефективността на процесите по складиране и организация на складовите доставки.

При анализа на ролята и мястото на складовете в логистичната система е целесъобразно те да се разглеждат на различни йерархични нива. Тези нива са 4:
1 – общодържавно
2 – регионално
3 – локално
4 - производствено

Общодържавните складове имат за задача да решават определени социални стратегически и икономически проблеми в държавата, а не толкова технологични проблеми. Те се създават от/в националните системи, поддържащи материално техническото състояние на населението и икономиката при специфични ситуации. Такива са складовете на държавен резерв, БЧК, армията, полицията и др.
Регионалните складове – тяхното изграждане е свързано с развитието на определени региони като териториално производствени комплекси или териториални клъстери(обединени комплекси на производители, работещи в едно направление и създавайки подобни продукти).
Локални складове – това са складовете, с които се регулира стокооборота в определени населени места, определени географски зони. Тяхната задача е да намалят разходите и да се повиши достъпността на клиентите до определени продукти и продуктови групи.
Производствени складове – това са складовете, които се намират в предприятията. Те влияят съществено върху организацията на процесите във всяко едно предприятие и играят роля на балансьор между търсенето и доставките в производствената система.

Складовете могат да се разглеждат като съоръжения, изпълняващи две роли:
1 – статична(пасивна) роля – заключава се в натрупване и съхранение на определени запаси.
2 – активна роля(по-съществена, с нарастващо значение в момента) – изразява се в регулиране или компенсиране на различията в ритъма на производството и търсенето или различния ритъм между производствените процеси в предприятието.

Целите на складовата логистика
1 – намаляване на логистичните разходи за транспорт за сметка на организиране на превози в икономически изгодни количества.
2 – координация и изравняване на търсенето и предлагането, снабдяването и дистрибуцията, чрез създаване на резервни и сезонни запаси.
3 – обезпечаване на непрекъснатост на процеса на производство в предприятията, чрез създаване на запаси от материално-технически ресурси.
4 – максимално удовлетворяване на потребителското търсене чрез създаване на асортимент в складовете на различните йерархични нива.
5 – увеличаване на географския обхват на пазарите.
6 – обезпечаване на гъвкава политика на обслужване чрез реализиране на системата заявка - доставка.