Лекции по Икономика

8. Обществени поръчки

Този закон определя принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на бюджетните и извънбюджетните средства(как да се харчат държавни пари). Има 4 вида поръчки:
- открита
- ограничена(след предварителен подбор)
- състезателен диалог
- процедури по договаряне

Орган и регистър на обществените поръчки – министърът на икономиката и енергетиката осъществява държавната политика в областта на обществените поръчки. Създаден е регистър, който е публичен. Новото в закона за обществените поръчки е, че всеки възложител трябва да обявява своите нужди и поръчки.

Чл. 14, ал.4 са обявени праговете или най-ниските стойности за възлагане на обществени поръчки. Чл. 7, ал.1 прецизира кръга на възложителите.
Положителни резултати от промените в ЗОП:
- опростяване структурата на законодателството чрез намаляване броя на подзаконовите нормативни актове.
- отстраняване на предпоставките за възникване на противоречия при тълкуване и прилагане на разпоредби, подчиняващи се на едни и същи принципи.
- създаване на по-гъвкав ред за извършване на промени в хода на процедурите чрез въвеждане на нови образци.
- повишаване на публичността и прозрачността при възлагане на ОП на ниска стойност, т.е. в случаите, когато не се прилагат процедурите, предвидени в закона.

Комисията оценява допуснатите оферти.