Лекции по Икономика

10. Счетоводни форми. Същност определение основни признаци за построяване. Видове счетоводни форми.

При осъществяване на счетоводството се прилагат разнообразни счетоводни регистри, които се различават по форма и съдържание.

Счетоводната форма представлява конкретно съчетание от множество счетоводни регистри и последователен ред и техника на счетоводна регистрация в тях. Счетоводните форми се различават една от друга въз основа на основните им организационни признаци. Счетоводната форма се утвърждава от ръководителя на предприятието.

Счетоводната форма трябва да отговаря на следните изисквания - едноличност на отразяване на информацията за отчетните обекти; пълнота на информацията; достоверност на информацията; да дава обобщена резултатна информация за външни потребители; информация за собственика; информация за вътрешното управление.

Прилагането на рационална счетоводна форма е гаранция за поевтиняване на отчетния процес; повишаване надеждността на отчетните данни, своевременно получаване на отчетните показатели. Известни са следните счетоводни форми – едножурнална счетоводна форма; форма дневник-главна книга; форма дневник-каре; мемориално-ордерна счетоводна форма; журнално-ордерна счетоводна форма; перфокартно-таблична счетоводна форма и счетоводна форма в условията на автоматизация на отчетния процес.

Едножурналната счетоводна форма е първата описана форма. Този журнал изпълнява ролята на регистър за записване и “запаметяване” на всички стопански операции в подробен описателен вид. С разрастването на мащабите на стопанската дейност възниква двужурналната форма, където се води един журнал за всички касови операции и един журнал за всички останали операции. В еволюцията на счетоводството се появява формата дневник-каре, която замества хронологическите записвания със систематични. Тази форма се прилага там, където се налага ежедневно да се приключват счетоводните записвания. При тази форма без да се съставят счетоводни статии записванията се извършват направо по сметките. В края на деня се извършва обобщаване на информацията от каретата, което по-нататък служи за попълване на главната книга.