Лекции по Икономика

11. Счетоводна форма "Дневник-главна книга".

Тази форма /Дневник-главна книга/ е известна още като американска счетоводна форма. При нея е налице съчетаване на хронологически със систематически записвания. Основния регистър при тази форма е дневник-главна книга. Тя е удобна за отчитане на стопанската дейност на предприятия, които прилагат малък на брой счетоводни сметки.

Характерни особености на тази счетоводна форма са:
1. Съчетаването на хронологическите със систематическите записвания;
2. Тя има приложение за отчитане дейността на предприятия, които имат малък брой сметки (между 25 и 30);
3. Аналитичното отчитане се извършва отделно от синтетичното.

Записванията при тази счетоводна форма са в следната последователност:
1. Съставя се първичен документ за всяка стопанска операция;
2. Първичните документи се регистрират в основния регистър, където получават свой регистрационен номер;
3. Извършва се аналитично отчитане;
4. Счетоводния баланс се съставя като се използват салдата от сметките;
5. Отчетът за приходите и разходите се съставя въз основа на информацията за дебитните обороти на сметките за отчитане на разходите, и от кредитните обороти на сметките за отчитане на приходите;
6. Отчетът за собствения капитал и отчета за паричния поток се изготвят въз основа на информация за салдата и оборотите на сметките за отчитане на тези обекти;
7. Изготвянето на приложението към счетоводния отчет се извършва въз основа на информацията от сметките, заведени в дневник-главна книга и въз основа на детайлна информация за аналитичното отчитане към съответните синтетични сметки.