Лекции по Икономика

12. Мемориално-ордерна счетоводна форма.

Мемориално-ордерната счетоводна форма е сравнително разпространена в България. Тя се прилага за организиране на отчитането в по-големите предприятия, които имат разнообразен характер на стопанска дейност.

Записванията при мемориално-ордерната счетоводна форма се извършват в следната последователност:
1. Всяка стопанска операция се документира по време и място на възникване в отделни първични документи;
2. Въз основа на данните от първичния документ се съставят счетоводни статии за извършените стопански операции в мемориален ордер. Когато има множество повтарящи се стопански операции за един отчетен период, те предварително се групират в сборни групировъчни ведомости и за целия период се съставя един мемориален ордер. Групировъчната ведомост се съставя поотделно за дебита и поотделно за кредита на съответната сметка;
3. Мемориалните ордери се регистрират в регистрационен дневник, от който получават своя номерация, която е годишна;
4. Синтетичните сметки се водят в главната книга. Записванията в главната книга могат да бъдат поотделно за всяка стопанска операция или с една обща сума за месеца. Когато записванията са за месеца - тогава се налага предварително изготвяне на шахматна оборотна ведомост;
5. Аналитичните сметки се водят в самостоятелни регистри;
6. В края на отчетения период се съставя оборотна ведомост (една за синтетични сметки и една за аналитични сметки);
7. От данните в оборотната ведомост, както и от регистрите за аналитично отчитане се изготвя Годишния финансов отчет на предприятието /ГФО/.

Основното предимство на тази форма е, че записванията са явни по отделните счетоводни регистри, поради което се открива много лесно ако има допуснати счетоводни грешки. Недостатък е, че пътят на отчитане е твърде дълъг (от първичния документ до ГФО).