Лекции по Икономика

13. Журнално-ордерна счетоводна форма.

Журнално-ордерната счетоводна форма е изградена на следните принципи:
1. Записванията по счетоводните сметки се извършват по кредитен признак;
2. Хронологическите и систематическите счетоводни записвания се извършват в един и същ работен процес, и в едни и същи регистри;
3. В много случаи са обединени хронологически и систематически както синтетични и аналитични;
4. Прилага се линеен позиционен способ за отчитане на аналитично отчитане.

Основните регистри, които се използват при тази счетоводна форма са: журнал, ордери, ведомости, главни книги, таблици и листове за разшифровка. Записванията се извършват в следната последователност:
1. Информацията от първичните счетоводни документи се отнася в ЖО като се отразяват по кредитен признак;
2. Водят се спомагателни ведомости за случаите, в които не може аналитичното отчитане да се води директно в ЖО. В края на отчетния период те намират отражение в ЖО с едно записване;
3. Изготвят се таблици за разпределение на разходите по съответните направления;
4. В някои случи се налага използването на листове за разшифровка;
5. В края на периода се изготвя Годишен финансов отчет /ГФО/.

Счетоводния баланс се изготвя на база на салдата на синтетичните счетоводни сметки в главната книга. Кредитните обороти на сметките се пренасят директно от ЖО по сметките, а дебитните обороти се набират от различните ЖО. Останалите части на Годишния финансов отчет се изготвят на базата на информацията за оборотите и салдата на съответните сметки за отчитане отделните обекти.

Предимството на журнал-ордерната счетоводна форма пред мемориално-ордерната се състои главно в съкращаването на записванията в няколко разреза - извършват се само сметките, които се кредитират; съчетават се в един процес и в един регистър хронологическо и систематическо отчитане; синтетично и аналитично. Освен това се съкращава целия път на записванията от първичните документи до Годишния финансов отчет /ГФО/.