Лекции по Икономика

14. Сводка на отчетните данни.

Сводката на отчетните данни като един от елементите на счетоводния метод, представлява способ за обобщаване на данните от текущото счетоводно отчитане, с цел да се получат обобщени показатели за нуждите на управлението, както на макро- така и на микроравнище.

Сводката на отчетните данни се осъществява още в процеса на текущото счетоводно отчитане. Получените обобщени показатели обаче са разпръснати в множество най разнообразни регистри. Това налага периодично отчетените показатели да бъдат сводирани и представени в удобна форма за ползване, което се постига чрез периодичното счетоводно приключване и изготвяне на периодични счетоводни отчети.

Сводката на отчетните данни като елемент на метода на счетоводството е широко понятие. Обобщаване, групиране, сводиране на данни с оглед получаване на обобщени, производни показатели се осъществява още в процеса на текущото счетоводни отчитане. Разграничават се: сводка на отчетните данни в текущия отчетен процес и периодична сводка на отчетните данни. Показателите, които се получават в резултат на сводката на отчетните данни в текущия отчетен процес, се използват главно за целите на вътрешното управление, а показателите получавани в резултат на периодичната сводка се използват както за целите на вътрешното управление, така и за управлението на по високи равнища, както и за всички други външни потребители на информация.

Периодичната сводка има голямо информационно, контролно, аналитично и управленско значение. Информационното значение се изразява в това, че се получава обобщена отчетна икономическа информация, формирана от разнообразни производни икономически показатели. Управленското значение се състои в това, че въз основа на получената обобщена и филтрирана информация се вземат съответни управленски решения. Показателите, получени в резултат на периодичната сводка на отчетните данни, дават възможност за съпоставяне с фактическото състояние на активите и пасивите, при което се упражнява последващ контрол за величината на тези обекти.

Анализът на стопанската дейност се извършва главно и въз основа на показатели от периодичните счетоводни отчети, в които се съдържат икономическите показатели, формирани въз основа на периодичната сводка. Периодичната сводка се прилага при периодичното счетоводно приключване и съставяне на финансовите отчети.