Лекции по Икономика

15. Периодично приключване.

Периодичното приключване се осъществява за различни периоди от време и се разделя на месечно, тримесечно, шестмесечно, деветмесечно. Тримесечното приключване за дадено тримесечие съвпада по време с месечното приключване за последния месец на тримесечието. Същото е за 6 и 9-месечното приключване.

Периодичното счетоводно приключване и съставянето на периодичните финансови отчети е завършващ стадий на отчетния процес, повтарящ се в края на всеки период. Периодичното приключване протича по определен ред.

Годишното счетоводно приключване /ГСП/ се изразява в прекратяване на счетоводните записвания за текущата година и извършване на определени действия по подготовка и съставяне на Годишния финансов отчет на предприятието. Целта на годишното счетоводно приключване е: да бъдат формирани и уточнени финансови показатели за осъществената през съответната година стопанска дейност, да бъдат установени крайните финансови резултати и имущественото; както и финансовото състояние на предприятието към 31-ви декември на съответната година.

- Първият етап на приключването се изразява в съставянето на счетоводни статии, отнасящи се за текущата година и отразяване на сумите от тях по синтетичните и аналитичните сметки.
- Инвентаризацията на активите и пасивите към 31-ви декември и осчетоводяването на резултатите от нея се извършва през втория етап етап. На инвентаризация подлежат всички активи и всички пасиви на предприятието.
- Третият етап се заключава в оценка на активите, за което е предвиден съответен ред в НСС.
- Четвъртият етап се състои в калкулиране на фактическата себестойност на произведената продукция, работи и услуги.
- Петият етап се отнася до извършване на счетоводните записвания за реализираните продукция, стоки и услуги по продажни цени, с което се осчетоводяват и вземанията от клиентите, както и ДДС-то за продажбите.
- Шестият етап се състои в установяване на оборотите по сметките за отчитане на допълнителните разходи - сметка Административни разходи и сметка Разходи за продажби.
- През седмият етап се установява резултата от продажбите по сметките за отчитане на приходите от продажби.
- През осмият етап резултатите от финансовите и извънредните операции се прехвърлят към сметка за отчитане на финансовите резултати. Приключват се сметките от 62 ,69, 72 и 79 групи.
- Деветият етап – установяване на счетоводната печалба или загуба. Завежда се главна книга и се установяват оборотите и салдата по счетоводните сметки.
- Десетият етап – установяване на измененията в салдата на счетоводните сметки за отчитане на готовата продукция и незавършеното производство в края на годината, в сравнение с началото на годината.
- Единадесети етап – изготвяне на предварителен отчет за приходите и разходите.
- Дванадесети етап –  преобразуване на счетоводната печалба (загуба) за целите на данъчното облагане, съгласно ЗКПО и формиране на облагаема печалба, която не е обект на счетоводно отчитане, а е основа за изчисляване на данъчните задължения от печалбата.
- Тринадесетият етап се състои в осчетоводяване на данък върху печалбата.
- Четиринадесетият етап се изразява в изготвяне на окончателна годишна оборотна ведомост на синтетичните сметки, в която намират отражение и промените настъпили в счетоводните сметки след счетоводните записвания за данъците върху печалбата.
- Петнадесетият етап се състои в изготвяне на Годишния финансов отчет /ГФО/ на предприятието с неговите съставни части, както и съставянето на отчета за нуждите на управлението.