Лекции по Икономика

16. Основни счетоводни термини.

А – ресурс, придобит от минали събития от к’ се очаква бъдеща ик. изгода. П – задължение на пр-ето к’ произтича от минали събития и погасяването на к’предизвиква изтичане на ресурси (А). Собствен капитал – остатъчна с-ст на Ате на пр-ето след приспадане на Пте. Приход – нарастване на ик. изгода на пр-ето под формата на придобиване на А или намаление на П к’ води до нарастване на СК. Р-д – намаляване на ик. изгода под формата на намаляване на А или увеличение на П к’ води до намаляване на СК. Финансов резултат (печалба или загуба) – крайният ик резултат от определена сделка или от дейността на пр-ето през даден отч. период. Финансов резултат от обичайната дейност на пр-ето – крайният ик. резултат от съпоставянето на приходите и р-дите от обичайната дейност. Сч. печалба (загуба) – печалбата или загубата к’ се формира от съпоставянето на всички приходи с всички р-ди преди данъчно облагане. Балансова печалба (загуба) – печалбата или загубата к’ се получава след начисляване на данъка в/у печалбата и приспадането му от счет. резултат. Облагаема печалба – получава се като към счет. резултат се прибавят увеличения и намаления по силата на ЗКПО. Тя не е обект на счетоводно отчитане. Контрол – възможност да се ръководи финансовата оперативна дейност на друго пр-е поради притежаването на повечето от половината от акциите, от дяловите вноски, от гласовете или от членовете на органите на управление.