Лекции по Икономика

17. Годишен финансов отчет /ГФО/.

ГФО представлява съвкупност от обобщени показатели, характеризиращи стопанската дейност на отделното пр-е през съответната година и нейното имуществено и финансово състояние, както и финансовия резултат към края на годината. ГФО трябва вярно и честно да представя имущественото и финансовото състояние на пр-ето, отчетеният финансов резултат, измененията в паричните потоци и собствения капитал. Финансовия отчет се съставя като сумите се посочват в хиляди левове. ГФО е този, к’ е изготвен за период от една календарна година. Финансовата година съвпада с календарната година. Новообразуваните пр-я съставят ГФО от датата на учредяването им до 31.12 на съответната година, като не се посочват данни за предходен период. Сумите по статиите на финансовия отчет, к’ са отриц. величина се посочват в скоби. Информацията к’ се съдържа в ГФО трябва да е полезна на потребителите й при вземаните от тях управленски решения, т.е. да е разбираема. Не трябва да съдържа съществени грешки, т.е. да е надеждна. Тя трябва да дава възможност за сравняване на различни години, както и с други пр-я, т.е. да е сравнима. Информацията в ГФО в началото на отчетния период, трябва да съвпада с информ. в края на предходния отчетен период. Това се постига чрез наличието на с-стна връзка м/у начален и краен баланс. Съставните части на ГФО са: счетоводен баланс; отчет за приходите и р-дите; отчет за собствения капитал; отчет за паричния поток; приложение.