Лекции по Икономика

18. Счетоводен баланс.

Чрез информацията съдържаща се в счетоводния баланс се посочват в статично състояние Ате, Пте и капитала на пр-ето. В задбалансовата част се посочва информация за условни А и П. Най малката структурна единица на сч. баланс са балансовите статии или “пера”, с помощта на к’ се изразяват отделни видове А П и собствен капитал. Най голямата структурна единица на баланса е раздела. Разделите в Аа на баланса са: раздел А – Дълготрайни А; раздел Б – Краткотр. А. Разделите в Па на баланса са: раздел А – Собствен капитал; раздел Б – Дългосрочни П; раздел В – Краткосрочни П. И в Аа и в Па на баланса са обособени по един раздел за условни А, респективно условни П. С-стният им израз не се включва към общата сума на Аа, респективно на Па на баланса, следователно те са раздели извън баланса и не следва да се номерират като раздели на баланса. Сч. баланс може да се състави в двустранна или едностранна форма. Пр-ето само избира формата на баланса. Веднъж възприета формата трябва да се прилага ежегодно, а не да се променя. Причините за евентуална промяна на формата на баланса трябва да бъдат оповестени. Източниците на информация за изготвянето на сч. баланс и попълването на съответните балансови групи и раздели са салдата на счетоводните сметки към 31.12 на съответната година. За някои статии се използва директно салдото на съответната едноименна сметка, но в др. случаи с-стния израз на съответната балансова статия се формира от салдата на няколко сметки. Отрицателни величини в баланса са: отрицателна репутация, невнесен капитал, изкупени собствени акции, непокрита загуба от минали години и загуба от текущата година. Малките пр-я могат да съставят сч. баланс само по раздели и групи, а пр-ята, к’ имат годишен оборот до 50 хил. лева и к’ не водят двойно счетоводство са освободени от изискването за съставяне на счетоводен баланс. Същите съставят само отчет за приходите и р-дите.