Лекции по Икономика

19. Отчет за приходите и разходите /ОПР/.

Чрез ОПР се осигурява информация за ефективността и мащабите на дейността на пр-ето, изразени чрез получените приходи и извършените р-ди през отчетната година. ОПР представлява разгърната форма за представяне на р-дите и приходите на пр-ето за цялата година. Той може да се нарече и представлява “оборотен” баланс, за разлика от салдовия счетоводен баланс. Чрез ОПР се изчислява финансовия резултат от цялостната дейност на пр-ето, тъй като освен р-дите и приходите от обичайната дейност в него са представени и тези предизвикани от извънредни операции, както и р-дите за данъци. Фин. резултат к’ се изчислява в ОПР трябва да бъде равен на салдото по сметка Печалби и загуби от текущата година към края на годината, а така също и на печалбата или загубата отразена в сч. баланс – балансова статия Текуща печалба (загуба). ОПР се състои от 2 части: приходи и р-ди. ОПр се съставя в двустранна или едностранна форма. Пр-ята избират каква форма да прилагат. При двустранна форма двете части се разполагат под формата на таблица – в лявата страна приходите, а в дясната р-дите. При едностранна форма първо се посочват приходите, а след това р-дите. ОПР се изготвя в хил.лв. и информ. е за предходната и текущата година. Зсч дава възможност ОПР да бъде съставен и с класификация на приходите и р-дите по функционален признак – 2ри вариант на ОПР в едностранна форма. При съставянето на ОПР в Зсч изрично се посочва че на се допуска компенсация м/у приходи и р-ди. ОПР се изготвя на база на информация от счетоводните сметки, чрез к’ се отчитат р-ди и приходи. За попълване на р-дната част на ОПР се използват дебитните обороти на сметките за отчитане на р-ди, а за попълване на приходната част – кредитните обороти на сметките за отчитане на приходи. Освен това за попълване на някои от статиите на ОПР се използва и допълнителна информация. 1 Балансовата ст. на продадените А (без продукция) се попълва въз основа на информ. от кредитните обороти на съответните сметки, но само онази част к’ е в кореспонденция с дебита на сметките за отчитане на приходите от продажби. 2 Измененията в остатъците на продукцията и незав. произв. се записват в отчета въз основа на салдата на с/ка Продукция, с/ка Р-ди за осн. дейност, с/ка Р-ди за спомагателна дейност, с/ка Изпратени стоки и предадени работи. 3 Информ за отчетените р-ди за придобиване и ликвидация на ДА по стоп. начин се осигурява от дебитните обороти на с/ките Р-ди за придобиване на ДМА и Р-ди за ликвидация на ДМА, но само когато е формиран в кореспонденция със сметките от група Р-ди по ик. елементи. 4 Р-ди за материали от собствено производство. 5 Приплоди и прирасти.