Лекции по Икономика

3. Основни принципи на счетоводството.

Счетоводните принципи се явяват основополагащата база при изготвянето на Годишния финансов отчет. Освен това те са и водещите критерии при тълкуването и анализирането на счетоводната информация от страна на различните потребители. Общоприетите счетоводни принципи се явяват и установените норми, спрямо които одиторът съпоставя информацията от отчета. Счетоводните принципи са в основата на стройната и ефективна организация на счетоводството в отделното предприятие.

Основни принципи са: текущото начисляване и действащо предприятие. Текущото начисляване на разходите и приходите, които се признават в момента на тяхното възникване независимо от момента на тяхното ползване или плащане.
Действащо предприятие - приема се че предприятието е действащо и ще остане такова. То няма нито намерение нито необходимост да ликвидира или намали значително своята дейност.
Други принципи са: предпазливост; съпоставимост между приходи и разходи; предимство на съдържанието пред формата; запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период.

Принципът на предпазливост - изразява се в отчитането на всички рискове и евентуални загуби при счетоводно третиране на стопанските операции. Характерни черти: прилагането на този принцип означава отчитане на действителен финансов актив, както и отчитане на всички предположени рискове и евентуални загуби за бъдещите отчетни периоди. Отчитане на обезценяването на средствата. Не компенсиране на вземания и задължения.
При изготвяне на счетоводния отчет предпазливостта налага:
- да се отчетат всички разходи, задължения и загуби;
- да не се посочват печалби и приходи преди те да са реализирани със сигурност.

Съпоставимостта между приходите и разходите означава, че когато дадена стопанска операция засегне едновременно и приходите и разходите - ефектът върху тях трябва да се отрази в рамките на един и същ отчетен период.

Предимството на съдържанието пред формата – сделки и събития се отразяват счетоводно съобразно с тяхното икономическо съдържание.

Запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период с цел достигане на съпоставимост на счетоводните данни и подходи през различните отчетни периоди. Принципа на вярно и честно представяне е един от доминиращите принципи в 4-та директива.
Един от основните подходи за неговото дефиниране е следният: съобразяването с общоприетите счетоводни принципи /ОСП/ и със счетоводните стандарти осигурява постигането на вярно и честно представяне.
Съществуват три виждания свързани със същността на този принцип:
1. Принципа е спазен ако счетоводството се осъществява съобразно нормативно предписаните счетоводни правила;
2. Спазен е при условие, че счетоводството се придържа към счетоводните стандарти;
3. Този принцип е резултат от цялостното спазване на действащото законодателство.

Принципът на значимост е пряко свързан с вярното и честно представяне. Значимостта разглеждана от одиторския ъгъл налага да се установи дали цялата съществена информация е представена. Прилагането на счетоводните принципи при изготвянето на финансовите отчети е задължително.

Задължително изискване за дефиниране на даден счетоводен принцип се явява като консенсус между членовете на счетоводната професия. Възникналите по скоро като практически правила счетоводни принципи могат постоянно да се променят. Казано най-общо, те обхващат конвенциите правилата и процедурите, които са необходими за да се определи възприетата счетоводна политика в даден момент. Базисните критерии, които трябва да отговарят на общоприетите счетоводни принципи /ОСП/ са:
- те трябва да са в синхрон със счетоводната логика;
- посилтатите трябва се приемат от професионалистите или като верни или като изходна точка за по нататъшно развитие;
- тяхното прилагане при изготвянето на счетоводния отчет трябва да позволи информацията да предоставя възможности за прогнозиране.