Лекции по Икономика

5. Препоръчителен Национален сметкоплан /ПНС/. Съдържание и структура.

Препоръчителният национален сметкоплан /ПНС/ е съобразен с изискванията на Националните счетоводни стандарти /НСС/. Той може да послужи като основа при директното прилагане на Международния счетоводен стандарт (МСС).

Приложение на Препоръчителния национален сметкоплан /ПНС/:
1. Препоръчва се за предприятия, които са търговци по списъка на Търговския закон;
2. Препоръчва се за юридически лица, които не са търговци;
3. Не персонифицирани дружества.

В Препоръчителния национален сметкоплан има специални сметки за банките и за застрахователните предприятия.

Съдържанието и структурата биват: раздели, групи и сметки. В него сметките са без шифри. Използвана е десетичната система за кодиране на разделите и групите. С едноцифров шифър от 1-9 са номерирани разделите. Групите са номерирани с двуцифрен шифър като към шифъра на раздела от дясно са поставени шифърите от 1-10.

Раздел 1: сметки за капитали - отчитат капиталите на предприятието и то главно собствените капитали.
Раздел от 2 до 5: включват се сметки за отчитане на активите; стоково материалните запаси; разчети – освен сметки за отчитане на вземания са включени и сметки за пасиви; финансови средства.
Раздел 6 – сметки за отчитане на разходи;
Раздел 7 – приходи;
Раздел 8 сметки за отчитане на условни активи и пасиви. Сметките за условните активи и пасиви се прилагат при спазване на двойното записване и са предвидени сметка Други сметки за условни активи и сметка Други сметки за условни пасиви.

Шифърът на сметките се обозначава от всички предприятия и се записва от дясно на шифъра на групата. Последната сметка от съответната група е с шифър 9 и носи наименованието “други …”.

Подходи за изготвяне на индивидуалния сметкоплан. Изцяло се приема Препоръчителния национален сметкоплан /ПНС/ като освен трицифрен шифър на сметките, а когато е необходимо - могат да се разгънат допълнителни сметки. Групите предвидени в ПНС се издигат в ранг на синтетични сметки с трицифрен шифър (група 10 = сметка 101, група 20 = сметка 201 ДМА и др.). Съкратен вариант от около 20 сметки е двуцифреният шифър на сметките (сметка 10 - СК; сметка 11 Резерви и др.).

За да се отчете дадена стопанска дейност са необходими средства на труда, при които се реализира производство и дадена продукция подлежи на продажба, при което се ползват парични средства. Те служат за изплащане на работната заплата /РЗ/ и др.