Лекции по Икономика

6. Националните счетоводни стандарти /НСС/ до 2004 г.

Важно: От началото на 2005 г. Национални счетоводни стандарти /НСС/ бяха заменени от Международните счетоводни стандарти /МСС/.

Националните счетоводни стандарти /НСС/ са 38 на брой. Всички стандарти имат своя вътрешна страна:
1. Предназначение на стандарта;
2. Основни понятия и определения;
3. Съдържание и счетоводно отразяване на стандарта;
4. Оповестяване във финансовия отчет.

Законовото регламентиране на счетоводството у нас се превръща в една цялостна система и чрез другите два подзаконови нормативни акта: Примерният сметкоплан/ПС/ и Националните счетоводни стандарти /НСС/. Първия препоръчва при разработването на индивидуалния си сметкоплан предприятията да използват предложената в него квалификация на сметките по раздели групи и отделни сметки. Счетоводните стандарти пък от своя страна имат сила на подзаконов нормативен акт.

Характерно за Националните счетоводни стандарти /НСС/ е, че те взаимстват основните си постановки от Международните счетоводни стандарти /МСС/.

Структурата на повечето от Националните счетоводни стандарти /НСС/ е следната:
- предмет, обхват на стандартите, приложно поле;
- определение на основните понятия използвани в стандарта;
- счетоводна трактовка на проблема;
- информация подлежаща на оповестяване в Годишния финансов отчет /ГФО/ по повод разглеждания в стандарта проблем.

Видовете Национални счетоводни стандарти според обектите, за които се отнасят:
1. НСС за отчитане и предоставяне на активи и пасиви: НСС за отчитане на амортизация; дълготрайни материални активи /ДМА/; лизинг; данъци от печалба;
2. НСС за отчитане и предоставяне на приходи, разходи и финансови активи: НСС приходи за опазване на околната среда; приходи; доходи на персонала;
3. НСС за отчитане и предоставяне на бизнес комбинации и консолидиране: НСС за бизнес комбинации; Консолидирани финансови отчети при отчитане на инвестициите в дъщерните предприятия; Отчитане на дяловите в смесените предприятия;
4. НСС за финансово предоставяне и оповестяване: Предоставяне на Годишния финансов отчет /ГФО/; отчети за паричните потоци /ОПП/; нетни печалби или загуби за периода; отчитане по сектори; международно счетоводно отчитане.

Основни счетоводни понятия според Националните счетоводни стандарти /НСС/:
1. Актив - предварително придобит и консолидиран ресурс, от който се очаква бъдеща икономическа изгода;
2. Пасив - възникнали в предприятието задължения чието погасяване предизвиква намаление на активите и/или възникване на нови задължения;
3. СК - разликата между активите и пасивите.