Лекции по Икономика

Счетоводство

Лекции по счетоводство

Съдържание:

1. Възникване и развитие на счетоводството като научна дисциплина. Етапи в развитието му.
2. Място и роля на счетоводството в управлението на предприятието.
3. Потребители на счетоводна информация. Инструментариум от измерители, използвани в счетоводството.
4. Правно-нормативна уредба на счетоводството в Република България.
5. Принципи на осъществяване на счетоводната дейност. Специфични черти и задачи на счетоводството.
6. Активите на предприятието като предмет на счетоводството.
7. Капиталът и пасивите на предприятието като предмет на счетоводството.
8. Стопанските процеси и операции в предприятието като предмет на счетоводството.
9. Приходите и разходите в предприятието като предмет на счетоводството.
10. Метод на счетоводството. Методи с теоретично значение. Методи на счетоводната практика.
11. Същност на способа на двустранното счетоводно записване. Балансовото обобщаване като счетоводен способ.
12. Счетоводен баланс-същност и видове.
13. Системата на счетоводните сметки като счетоводен способ.
14. Класификация на счетоводните сметки. Структура и съдържание на сметкоплана.
15. Способите на документация и инвентаризация.
16. Оценката и калкулирането като счетоводни способи.
17. Сводката като счетоводен способ. Годишен финансов отчет.
18. Текущо счетоводно отчитане. Същност, съдържание и значение на оборотните ведомости.
19. Счетоводни форми – същност и видове
20. Принципи на отчитане на капитала.
21. Принципи на отчитане на дълготрайните активи.
22. Принципи на отчитане на материалните запаси.
23. Принципи на отчитане на разчетните взаимоотношения.
24. Принципи на отчитане на финансовите ресурси.
25. Принципи на отчитане на разходите в предприятието.
26. Принципи на отчитане на приходите в предприятието.
27. Принципи на отчитане на резултатите от дейността.
28. Организация на счетоводството в предприятието и ролята на главния счетоводител съгласно изискванията на Закона за счетоводството.