Лекции по Икономика

Организация на счетоводството

Лекции по Организация на счетоводството
Съдържание:

1. Значение на директивите на ЕС за счетоводството на България. Международни стандарти.
2. Общ преглед на Закона за счетоводство.
3. Основни принципи на счетоводството.
4. Оценка на активи и пасиви.
5. Препоръчителен национален сметкоплан /ПНС/. Съдържание и структура.
6. Националните счетоводни стандарти /НСС/ до 2004 г.
7. Счетоводни регистри. Същност, значение, форма и съдържание.
8. Видове счетоводни регистри.
9. Грешки в счетоводните записвания и начини за тяхното констатиране, издирване и поправяне.
10. Счетоводни форми. Същност определение основни признаци за построяване. Видове счетоводни форми.
11. Счетоводна форма "Дневник - главна книга".
12. Мемориално-ордерна счетоводна форма.
13. Журнално-ордерна счетоводна форма.
14. Сводка на отчетните данни.
15. Периодично приключване.
16. Основни счетоводни термини.
17. Годишен финансов отчет /ГФО/.
18. Счетоводен баланс.
19. Отчет за приходите и разходите /ОПР/.
20. Отчет за паричните потоци /ОПП/.
21. Отчет за собствения капитал (ОСК).
22. Приложение към Годишния финансов отчет.
23. Одиторска проверка и заверка на Годишния финансов отчет.
24. Методологическо ръководство на счетоводството.
25. Форми на организация на счетоводството в предприятието.
26. Роля, права, отговорности и задачи на главния счетоводител.
27. Организация и техника на едностранното счетоводно отчитане.