Лекции по Икономика

27. Организация и техника на едностранното счетоводно отчитане.

Основните изисквания при прилагане на системата на едностранното записване се определя от Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти /НСС/. Тази система се нарича още елементарно или просто счетоводство. Характерното за нея е, че имуществото на предприятието и извършените през отчетния период стопански операции се записват в специални книги. Тук не намира приложение способът на двойното записване и системата на счетоводните сметки. Технологията на отчетния процес се изразява в това, че всяка стопанска операция се регистрира чрез съставянето на първичен счетоводен документ. Регистрираната информация подлежи на обработка във вторични счетоводни документи от където се пренася в счетоводните регистри.

Съгласно Закона за счетоводството предприятията използват няколко вида регистри, които са: - Книга за приходите и разходите (може да бъде в два варианта и предприятието избира един от тях). Първият е обща книга в, които се отразяват приходите и разходите, а при втория се използват две отделни книги - книга за приходите и книга за разходите;
- Инвентарна книга (в нея се записват всички ДА, които са собственост на предприятието);
- Книга за материалните запаси (в нея се отразява поотделно движението на всеки материален запас).

Водят се и няколко спомагателни книги:
- Книга за отчитане на паричните средства с информация за всяко постъпление и всяко намаление на паричните средства в левове и във валута;
- Книга за отчитане на разчетите в левове и във валута, с инфо за всеки контрагент на възникване и уреждане, за положителните и отрицателни курсови разлики;
- Книга за отчитане разпределението на печалбата с информация за конкретните направления на разпределението на печалбата;
- Книга за данъчните облекчения с информация за вида на данъчните облекчения и сроковете за тяхното погасяване.

Освен тези счетоводни регистри в предприятието могат да се заведат и допълнителни спомагателни книги чиито брой, структура и съдържание се определят от неговото ръководство. В края на отчетния период предприятието е длъжно да състави отчет за приходите и разходите. В него чрез съпоставяне на получените приходи и извършените разходи и се получава крайният финансов резултат за годината - печалба или загуба. За неговото попълване се използва информация от Книгата за приходите и разходите или Книгата за приходите и Книгата за разходите.

Едностранното записване се предпочита при отчитане на нестопанска дейност поради необходимостта от по-незначителна отчетна информация. Също така е по-подходяща при по-малък обем на дейността и ако не се предполага същественото й разрастване. Едностранното записване може да се води сравнително удачно и от лица с по-ниска счетоводна квалификация, като при него преобладава ръчната обработка на информацията.