Лекции по Икономика

26. Роля, права, отговорности и задачи на главния счетоводител.

Дава се право на собственика на пр-ето самостоятелно да определи наименованието на длъжността на лицето к` ще отговаря за организацията на сч-то и съставянето на ГФО. Въвежда се понятието съставител на ГФО. Предвидена е възможност ФО да се съставят от лица то трудовоправни или облигационни отношения с пр-ето и от специализирани счетоводни или одиторски пр-я регистрирани по ТЗ за независимия финансов одит. Органите на управление на пр-ето следва да определят изискванията към лицето к` ще организира с-вото на пр-ето и ще съставя фин му отчет. За това със закона се регламентират само професионалните и квалификационните изисквания към тези лица. Тези изисквания са свързани със завършено икон образование и наличието на професионален стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов контрол(одит), данъчните ревизии или като преподавател по сч-во. Освен това лицето не трябва да бъде осъждано за престъпление от общ х-р по смисъла на наказателният кодекс. Лицата к` изготвят и подписват ГФО-и трябва да имат задълбочени познания в областта на счетоводството, търговското и облигационно право, статистиката, управлението и др. По отношение на съставителя на годишния фин отчет в ЗСч се посочва че той трябва да организира счет д-ст в пр-ето. Когато съставителят на фин отчети работи по трудово правоотношение в пр-ето той отговаря за цялостната организация на сч-то и се назначава от ръководителя на пр-ето и е на пряко негово подчинение. Той трябва да организира фин д-ст, вътрешният фин контрол и счетоводството на пр-ето. Основните задачи на съставителя на ФО-и като организатор на сч-то в пр-ето се свеждат до:- цялостна организация на счетоводно-отчетния процес в пр-ето с цел получаване на инфо удовлетворяваща интересите на различните групи потребители; определяне структурата на счет апарат; определяне правата и зад на служителите в счет отдел, връзките и взаимоотношения на сч-вото с другите отдели и контакти с външни контрагенти; разработване на правилника за документооборота; вътрешна наредба за касовата д-ст; план-график за инвентаризациите; план-график за годишното счетоводно приключване и изготвяне на годишния финансов отчет; други вътрешни актове уреждащи реда и начина за ползване на информацията, създавана по счетоводен път. При напускане на лицето отговарящо за съставянето на годишните финансови отчети трябва да се изготви Акт за приемане и предаване на счетоводната информация и на оборотните ведомости на синтетичните и аналитични с-ки и не осчетоводените първични документи .Когато съставителя е специализирано счетоводно или одиторско пр-е регистрирано по съответния ред в договора се регламентират правата и зад на страните и отговорността на съставителя при недоброкачествено изпълнение на задълженията по отношение на съставянето на ГФО. ГФО на пр-ето се подписва от ръководителя и ФЛ к` отговаря за неговото съставяне к` представлява специализираното счет или одиторско пр-е съставило отчета.