Лекции по Икономика

25. Форми на организация на счетоводството в предприятието.

Организацията на сч-то се разглежда като съвкупност от принципи, методи, графици, средства, способи и др с помощта на к` се осъществява събирането, обработването, обобщаването и съхраняването на счет инфо. Орган на сч-вото трябва да бъде така устроена че да дава възможност за получаване на необходимите за целите на управлението отчетни показатели. Тя зависи от отрасловата принадлежност на пр-ето и специфичните особености на осъществяваната д-ст. Сч-вото като практическа д-ст се осъществява в съответствие с 2 основни групи правила: 1.Правилата регламентирани със действащото законодателство. Нормативните актове включват: ТЗ, ЗСч и НСС; 2.Правилата възприети от самото пр-е изразени чрез счет политика. Счет политика представлява съвкупност от правилата, принципите, базите и процедурите за оценка, обработване, съхраняване и ползване на счет инфо възприето от счет на пр-ето за даден отчетен период и не се променя през годината. Съществен момент от орган на счет в пр-ето е определяне стр-та на счет апарат. Тя зависи от редица ф-ри: Обема и х-ра на осъществяваната д-ст; Цялостната орган стр-ра на пр-ето; Наличието на компютърна техника за обработка на информацията. При определяне стр-та на счет апарат следва да се уточнят функциите и задачите к` ще изпълнява всеки един член на счет отдел. Трябва да се установи общия обем на счет работа и да се осъществи разпределението й м/у отделните счетоводители. Трябва да се прави разлика м/у отчетника-регистратор на данните и съставителя на ГФО. За простото регистриране на данните не е необходимо лицето да има завършено висше икономическо образование. Тази д-ст може да се върши от специалисти със средно икон образование. Счетоводителите трябва да имат познание както в областта на счет техника и технология така и в областта на МСС, управленско сч-во, Финансово-счетоводен анализ, Основи на управлението, Статистика. В пр-ята к` има обособен самостоятелен счет отдел организацията на счет може да бъде изразена по няколко начина: централизирано, децентрализирано и смесено. Това деление е в зависимост от разположението на местата където възниква и се обработва счет информация. При централизираната форма на организация на пр-ето се обособява само 1 счет отдел в к` постъпват всички външни или вътрешни първични документи, счет информация се обработва по определен ред и се съставя ГФО. Предимство е възможността за подбор на по-квалифициран персонал, възможност за разделение на труда и правилно разпределение на работата м/у отделните счетоводители, по-големи възможности за автоматизирана обработка на счет информация. Като основен недостатък може да се посочи липсата за непосредствен контрол в/у счет документи. Децентрализираната форма на организац на счет са х-ра с това че счет инфо се обработва в бестата на нейното възникване като в края на отчетния период се извършва обобщаването й за целите за съставяне на ГФО. Предимствата са възможност за непосредствен контрол в/у счет документи, възможност за своевременно получаване на инфо за целите на оперативното управление на пр-ето, възможност за по-бързото провеждане на инвентаризациите на отделните обекти. Недостатък на тази форма е че 1 счетоводител изпълнява твърде разнообразни задачи к` намалява възможностите за разделение на труда м/у отделните лица. Със цел намаляване недостатъците на посочените 2 форми на организац на счет отчитане в практиката е целесъобразно да се прилага смесена форма на организация на сче-вот к` представлява комбиниран вариант при к` предходните 2 форми се съчетават в зависимост от конкретните условия и потребности. В зависимост от големината на пр-ето и специфичните особености на неговата д-ст организацията на сч-то може да бъде изградена на секторен и безсекторен принцип. При секторната организация се обособяват отделни сектори в к` се обособяват отделни стоп операции или група стоп операции. При безсекторна организация на сч-то стр-та на счет апарат е възможно най-проста. Тази форма на организация се прилага в пр-я с по-малък обем на д-ст в к` работят относително малък брой счетоводители. Организац на счет в пр-ето изисква съставянето на контретни вътрешни правила за осъществяване на счет д-ст к` са съставяне на план за документооборота; Съставяне на план за инвентаризацията в пр-ето; Съставяне на индивидуален сметкоплан в пр-ето; Избор на счет форма- тя включва вида и броя на използваните регистри за хронологическо и систематическо отчитане и реда и начина на записванията по тях. Тя трябва да бъде утвърдена от ръководителя на пр-ето; План-график за годишното счет приключване и изготвяне на ГФО; Разработване на счет политика на пр-ето.