Лекции по Икономика

24. Методологическо ръководство на счетоводството.

Методологическо ръководство на сч-то
То се разглежда като д-ст на държавата насочена към определяне на правилата, процедурите, с-вата и способите на сч-то и нормативно се урежда с ЗСч. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет. Запазва се изискването МСъвет да утвърждава измененията в НСС разраб в съотв с МСС. Отпадна изискването за утвърждаване на Албум на ПСД от М на финансите. Пр-ята сами ще определят к` счет документи – първични и вторични, ще използват в своята д-ст при спазване на изискванията на ЗСч. МС чрез МФинансите осъществява методологично ръководство на счет в Б-я. Към МФ е създаден и функционира нац съвет по счетоводство к` е ЮЛ на самостоятелна издръжка със седалище гр София. Неговите ф-ии са свързани с разработване на проекти за изменение и допълнение на ЗСч, създаване на публичен регистър и единна нац с-ма за събиране и публикуване на ГФО-и на пр-ята подлежащи на независим фин одит. До приемането на МСС нац съвет по сче-во ще осъществява своята д-ст във 2 основни направления: 1.Разработване и приемане на примерен нац сметкоплан к` има препоръчителен х-р до въвеждането на МСС. Тъй като сметкоплана има препоръчителен х-р в него не е посочена х-ристика на отделните с/ки не са посочени шифри на с/ките като се дава възможност на ръководството на пр-ето да определя броя на счет с/ки техния шифър и наименование в зависимост от тяхната д-ст; 2.Разработва програма за обучение на счетоводителите по МСС като целта на обучението е овладяване на философията и практическото прилагане на МСС.