Лекции по Икономика

23. Одиторска проверка и заверка на Годишния финансов отчет.

Оправомощени да извършват тази заверка са незав диплом експ-счет наричани още регистрирани одитори. Резултатите от одиторската проверка биха могли да имат сериозни финансови, данъчни и правни последствия за пр-ето. Според ТЗ на задължителна год заверка подлежат ООД, АД и КДА. Проверката извършена от ДЕСч е зад условие за приемане на отчета от страна на собствениците. ЗСч освен юридическият статут на пр-ятието към критериите за задължителност на годишната проверка на финансовия отчет добавя някои икон показатели: 1. Пр-ятия при условие че превишават минимум два от следните критерии за предходната година- Сума на А на баланса 500 хил лв ;Сума на нетния р-р на п-дите от д-сттта 1млн лв; Средна численост на персонала 30 души. 2.П-ятия осъществяващи д-стта си въз основа на отделни закони за к` това изискване е регламентирано в НА; 3.П-ятия- АД и КДА; 4.Пр-ятия к` са емитенти по смисъла на закона за публичното предлагане на ЦК. Разделянето на собствеността в/у к-ла от текущото му управление е дълбоката и основна причина за появата на задължителните год проверки и заверки на счет отчет от одитор с цел защита на инвеститорите от недобросъвестни предприемачи. Резултатите от тези проверки се ползват и от всички други заинтересовани лица. Годишната проверка и заверка е едно изследване на счет отчет от 1 или няколко ДЕСч-ли с цел изразяване на мнение относно верността на предоставената счет инфо. Чрез тестване на вътрешната контролна с-ма, допитване до персонала и външни институции, проверка на счет записвания и свързаните с тях първ докум одитърът подготвя доказателствената си база. Посредством нейният анализ ръководещ се от регламентираните правила но и носещ аспектите на лично професионално отсъждане той формира своето мнение дали отчетът дава вярна и достатъчно пълна представа за фин състояние, резултатите и промените в д-стта на пр-ятието през пров пер. Целта на одиторския е да се намали информационния риск. Одиторът не дава пълна гаранция или сигурност на потребителите на счет данни. Главните причини поради к` ДЕСч не гарантира безусловната точност на счет инфо са: Репрезентативният х-р на одиторската проверка чрез прилагане на спец тестове; Влагането на лично професионално обсъждане относно обосноваността на избраната счет политика и следваните счет принципи к` може да доведе до формиране на различни мнения дори м/у напълно равностойни професионалисти. От изключително значение за повишаване на професионализма е и създаването на ефективна с-ма за контрол в/у качеството на одиторските услуги. Много съществена роля за развитие на одиторството и за задълбочаване на м/ународната хармонизация в областта на одиторската практика играят м/ународните одиторски стандарти(МОС) к` се разработват от комитета за м/ународна одиторска д-ст. Комитетът издава и препоръки к` доизясняват и конкретизират отделни МОС. МОС обобщават най-доброто в областта на одита и имат препоръчителен х-р. Стандартите обхващат най-важните проблеми, приоми и фази на одиторският процес. Структурата на всеки МОС е:1.Въведение – Връзката на стандарта с останалите стандарти; Целта и обхвата на самия стандарти; 2. Определение, дефиниции и съображения; 3Процедури извършвани от одитора по повод събирането на необходимият доказателствен материал; 4. Как да се отрази в одиторския доклад събрания доказателствен материал. Важен момент преди сключване на договор за одиторска заверка е подписването на Писмо за приемане на одиторския ангажимент от страна на пр-ето. ДЕСч не носи отговорност за предотвратяването на евентуалните грешки и злоупотреби. Неговото задължение е да провери дали те не са дали съществено отражение в/у вярното и честно представяне във счет отчет. Важни елементи на заключителната фаза на год проверка са Представителното писмо подписано от ръководството и вътрешен доклад. Крайният резултат от одиторската проверка е одиторският доклад к` има публичен х-р и може да бъде в следните формати: 1.Доклад за безусловна заверка; 2.Доклад с резерви; 3.Доклад за отказ от заверки. Поставяйки своя подпис и личен печат в/у одиторският доклад ДЕСч трябва да поеме своята отговорност. Основният вид отговорност е гражданската произтичаща от сключената с пр-ето договор за одит. ДЕСч и специализираните одиторски пр-ятия носят административно-наказателна отговорност под формата на глоби и имуществени санкции и лишаване от правото да извършват одит за срок от 2-3 години и за укриване на данъчни зад в особ гол размери лишаване от свобода от 2 до 10 год. Одиторът е длъжен да завери и неверният счет отчет със своя подпис и печат но с доклад с резерви или изразено становище за отказ от заверка.
Бъдещето на одиторската професия зависи главно от нейните собствени усилия в посока на: Подобряване квалификацията на своите членове и контрол в/у достъпа и обучението и качеството на проф експертиза; Изграждане на влиятелни професионални организации к` взаимно да се борят за придобиване на монопол в/у пазара на счет услуги; Спазването на етичните правила в професията и принципът за независимост на одитора.