Лекции по Икономика

22. Приложение към Годишния финансов отчет.

Съдържанието му се определя със ЗСч и съдържа информация както за прилаганата счет политика така и за състоянието и изменението в А и П, п-дите и р-дите, пар потоци к` трябва да бъдат направени съгласно НСС. Счет политика на п-ето се определя и утвърждава в началото на год. ПГФО представлява конкретизация на показателите к` се съдържат в СБ, в ОПР, в отчета за СК и в О за пар потоци. ПГФО се състои от редица справки к` носят наименованието елементи и са: Ел1.Справка за оповестяване на счет политика –изготвя се в текстов вид и включва инфо за всички правила к` са включени в счет политика на пр-ето приета в нач на год. Оповестява се оценъчната база използвана при изготвянето на финансовия отчет; Ел2. Справка за ДА- съдържа конкретизирана инфо за състоянието и за движението на ДА през годината. ДА се посочват по видове в 7 групи. Инф-ята включва отчетната с-ст на ДА в началото на годината, на постъпилите, излезлите през годината и наличните в края на годината. Справката съдържа инфо за амор на ДМА. ДМА се представят в раздел I на справката а ДНА в раздел II. ДФА в СДА са структурирани в 3 групи. Търговската репутация се посочва в справката в 2 групи- + и -; Ел3. Справка за вземанията, задълженията и провизиите- тя съдържа детайлизирана информация за вземанията, задълженията и провизиите на пр-ятието към края на годината по степен на ликвидност за вземанията и по степен на изискуемост на задълженията. Третата част на справката съдържа информация за провизиите групирани по видове; Ел4. Справка за ценните книжа- в нея се осигурява детайлизирана инфо за КФА и ДФА под формата на ЦК. Отделните видове ЦК се предоставят в справка като обикновени, привилегировани и конвертируеми по брой и с-ст; Ел5 Спр за участие в К-те на други пр-ятия- инфо за участие в К-лите на дъщерни смесени, асоциирани и др пр-ятия в страната и в чужбина. Инф-ята е както за абсолютната сума на участието така и в % изразяващ съучастието в К-ла на другото пр-е; Ел6 Спр за п-дите и р-дите от лихви – състои се от 2 раздела. Първи П-ди от лихви и Втори Р-ди за лихви. П-дите се посочват по разпл и депозитни с-ки по предоставени ДЗ и КЗ, лихви по търговски вземания и др. Р-дите за лихви се посочват като редовни и просрочени по КЗ и ДЗ и отделно в лв и валута; Ел7 Спр за извънредните П-ди и Р-ди- Сържа инфо за извънредните р-ди структурирани в 3 статии: Р-ди от природни и др бедствия, Р-ди от принудително отчуждаване на А и Др. За извънредните П-ди са обособени 2 статии: Получени застрахователни обезпечения и Др. Ел8 Спр за фин резултати – състои се от 3 части: А. Неразпределена печалба, Б. Непокрита загуба и В. Финансови резултати. В спр към неразпр печалба в нач на год се прибавят увеличенията през годината. От неразпред печалба от мин год се изваждат сумите произтичащи от разпределението на тази печалба през годината(покриване на заг от мин год, за резерви, за дарения, за дивиденти, за увел на ОК). Финансовият резултат от тек год се посочва под формата на П или З. Чрез спр се осигурява инфо за разпределение през отчет год на фин резултат от предход год, или за разпределение на неразпред печ от мин год и за покриване на непокритата загуба от мин год; Ел9 Спр за данъци от печалбата в/у временни разлики- чрез нея се осигурява инфо за Данъчни ВР произтичащи от амор, обезценка на МЗ, слабата капитализация, % от провизиите и др. Инф-ята посочва 2 разреза: за увеличаване и намаляване на облагаемата печалба. Видовете временни разлики са: В нач на годината, Възникнали през год, Признати през год, Корекции на временните разлики, В края на годината.