Лекции по Икономика

21. Отчет за собствения капитал (ОСК).

Чрез ОСК се осигурява инфо за измененията к` са настъпили в СК приз годината. Информацията за измен в СК се съдържа в счет баланс. Тази инфо обаче не е достатъчна тъй като тя не дава представа за причините к` са предизвикали изменението. ОСК включва измененията в СК предизвикани в резултат на осъществената д-ст, преоценките, операциите със собствениците и други и се съставя съгласно изискванията на НСС1. ОСК се съставя на базата на инфо за салдата и оборотите на с-ките за отчитане на СК к` са: с-ка ОК; ОР; Р от послед оценка на А; Р от емисия на акции; Други резерви; П и З за тек год. Измененията могат да бъдат: За с/ка на собствениците; От финансовия резултат за тек год; От разпределение на печалбата; От покриване на загуба; От последващи оценки на А; От промени в счет политика; От грешки и др; От преводи на год финансови отчети на пр-я в чужбина; От преизчисляване на фин отчети при свръх инфлация. Информацията в ОСК дава възможност на управляващите пр-ето и на външните потребители на инфо да придобият представа до колко пр-ето е фин осигурено. ОСК се изготвя под формата на таблица в к` по хоризонтала се разполагат видовете К-л а по вертикала – причините за изменение на различните видове К-л.