Лекции по Икономика

14. Гъвкави стратегии за организиране на заетостта

Съвременното развитие на икономиката, пазарите и информационните технологии, внасят динамика в конкуренцията, производството и мениджмънта. То поставя човешките ресурси в нова икономическа среда, по обективен начин формира т.нар. гъвкави стратегии за организиране на заетостта. Те са тип фирмено поведение, позволяващи да се променят фирмите бързо и без загуба на ефективност, съобразно пазарната конюнктура. Целите се свеждат до:
1. Внасяне на по-голяма динамика и конкурентноспособност;
2. Намаляване на разходите за производство и реализация на продукцията;
3. Бърза промяна в продуктовата структура, съобразно пазарната конюнктура;
4. Бързи промени в технологиите, техниките, организацията и управлението;
5. Бързо приспособяване на фирмите към условията на високо равнище на безработица.
В практиката са се наложили четири стратегии:
- Гъвкава специализация, изискваща съвременно и без загуба на печалба да се променя структурата на производство на стоки и услуги, съобразно търсенето на пазара и променената структура на потреблението. Тази стратегия следва да се съпровожда с промени в тяхната технология, квалификация и начин на работа на персонала.
- Гъвкава организация на труда, изискваща съвременна и без загуба на ефективност промяна в организацията и преструктурирането на заетите в резултат на промяна в продуктовата структура и в технологичните системи на фирмата. Препоръчително е фирмите да използват екипната заетост, включваща специалисти с широко профилна подготовка, осигуряваща по голямо съвместяване и гъвкавост, включително и при автономен режим на работа.
- Гъвкава заетост, изискваща предлагане на изборност и многообразие на организационните форми на заетост с цел бързо и без загуба на ефективност привеждане числеността на персонала в съответствие с първите 2 стратегии.Преследва се по-модерно комбиниране на работната сила във фирмите и налагане на по-меките гъвкави връзки между фирмата и човешките ресурси.
Срещат се следните разновидности:
- Сезонна заетост – възможност за работа в сезонни производства и върхово сезонно натоварване на браншовете(туризъм, строителство, селско стопанство и т.н.)
- Работа при непълно работно време – за покриване на върховите потребности от персонал в рамките на денонощието(в търговията, главно в услугите)
- Работа на поделена длъжност с цел внасяне на конкурентност между двама души, усъвършенстване на работата, заместване при болести, майчинство и т.н.)
- Работа за изпълнение на междинни задачи – временна заетост на срочни трудови договори за решаване на краткосрочни трудности на фирмата.
- Дистанционна заетост – наложена от информационните технологии и комуникации. Извършва се извън границите на фирмата в изнесени офиси.
- Ротационна заетост – използвана като алтернатива за освобождаване на висококвалифициран персонал.
- Гъвкави длъжности – размиват се функциите по отделни длъжности и се разширява съвместяването.
- Почасово заплащане – свързано е с гъвкавата заетост и непълното работно време.
- Гъвкави договори – за уреждане на отношенията между фирмите и човешките ресурси.
- Гъвкави работни места.
- Гъвкави работни заплати, изискваща възприемане на правила, процедури, стандарти, допускащи работната заплата да нараства и намалява без ограничения.
Възможно е да се приложи при три условия:
- Първите три стратегии да са приложени;
- Максимално обвързване на средствата за работни заплати с финансовия резултат;
- Максимално обвързване на индивидуалната работната заплата с индивидуалния резултат на нейния получател.