Лекции по Икономика

17. Схема за формиране на човешкия капитал

Специализираната литература формирането на човешкия капитал се отъждествява формиране качеството на работната сила като съвкупност от знания, умения, квалификация, професионална подготовка, които са предпоставки за повишаване производството и ефективността на човешкия труд. Този процес изисква текущо инвестиране на средства, както за първоначално натрупване, така и за текущо възпроизводство на особен вид активи. Качеството на труда следва да се развива като съвкупност от черти, признаци или други белези, по които даден конкретен труд се отличава от останалите. За качеството на труда може да се съди по :
- професионалната особеност на труда, свързана със специфичните особености на всеки производствен процес ( вид на производствения продукт, използвана техника и технологии и набора от необходими знания и умения);
- вида на задоволяваните потребности чрез продукта на труда;
- съотношението на структурните елементи на работната сила (физически и интелектуални особености на индивидите);
Формирането на човешкия капитал се постига чрез определени инвестиции като се следва следната схема:
1. Инвестиции във физическа готовност и дееспособност на индивидите както от ранна детска възраст, така и през целия съзнателен трудов живот.
2. Инвестиции за добиване на общи фундаментални знания с универсален характер по отношение на различните сфери, професии.
3. Инвестиции в професионално ориентиране и насочване към определена професионална област с цел по-бързо приспособявяне към изискванията на трудовия пазар.
4. Инвестициите за придобиване на общи фундаментални знания за съответната професионална област.
5. Инвестиции за придобиване на точно определени конкретни знания, даващи възможност за управляване на избраната професия.
6. Инвестиции за текущо поддържане на формираната работна сила.
7. Инвестиции за добиване и поддържане на елитната квалификация.
Благодарение на високото качество на труда, като следствие на високото качество на работната сила, може да се очаква повишаване на производството на труда, увеличаване обема на производството, наличие на по-големи възможности за по-бързо адаптиране на лица и фирми към бързо променяща се конюнктура и като цяло постигане на по-висока ефективност.