Лекции по Икономика

1. Същност на приходната система и класификация на приходите на местните финанси

Правата и задълженията на местните органи на управление за организиране предлагането на местни публични блага предполагат набирането на приходи в общинските бюджети, което става чрез приходната им система.
Приходната система на общинските бюджети се разглежда като съвкупност от използваните източници, методи и форми за акумулиране на местни приходи и съществуващата организация по набирането на средствата и предоставянето им на общините.
Както и при набирането на средства за държавния бюджет, основните източници на ресурси за общините са БВП и националното богатство. В последните няколко години делът на общинските разходи в общите бюджетни разходи на консолидирания държавен бюджет се движи в границата между 13 и 16%. Това показва, че чрез общинските бюджети се преразпределя неповече от 5-6% от БВП. А каква част от националното богатство се използва като източник на бюджетни ресурси не може да се определи с точност, тъй като няма официална статистика за това, но такъв процес на декапитализиране на националното богатство тече и на равнище община. Например използваните средства от приватизацията за текущи на общината нужди показва, че се използва национално богатство; неподдържаните улици, пътна мрежа; неремонтирани болници и училища и пр. - това е израз на декапитализация на националното богатство.
Следователно приходите на общинските бюджети това са част от националния доход, предоставена на областите, общините и кметствата за задоволяване на потребностите от местни публични блага. Техният размер зависи от величината на националния доход и от степента на фискална децентрализация, т.е. от предоставените функции на местното самоуправление.
Според ЗОБ (Закон за обшинските бюджети) общинските приходи се класифицират на собствени приходи, преотстъпени държавни приходи, субсидии и субвенции от държавния бюджет.
Собствени приходи
Собствените приходи са онези данъчни и неданъчни вноски, които със закон са предвидени изцяло да постъпват в приход на местните бюджети, а на практика това са групата на местните данъци и местните такси.
Местните данъци и други данъци, определени със закон, са данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък върху даренията, данък при възмездно придобиване на имущество, данък върху превозните средства, данък за общините, данък върху печалбата от дружества с над 50% общинско участие и други местни данъци, определени със закон.
Местните такси са такса за битови отпадъци, така за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна, такса за ползване на детски ясли, детски градини, лагери, общежития и домове за социални грижи, така за ползване на курорт, така за добив на кариерни материали, такса за технически услуги, такса за административни услуги, такса за кучета, такса за откриване на гробни места, такса за охрана и опазване на земеделски имоти и други местни такси, определени със закон.
Приходи от предоставяне на концесия
Според Закона за общинствата собственост, приет през 1996 г., под концесия се разбира предоставянето на особено право на ползване върху обекти, публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, както и даване на разрешение за извършване на дейности, свързани с тези обекти, които се осъщетвяват от общините.
Концесията по предоставяне на особено право на ползване е свързана със следните обекти:
водоизточници (вкл. и минерални води), които се ползват само от съответната община заедно със съответните съоръжения;
водоеми и прилежащите към тях плажове също от общинско значение;
кариери от общинско значение за инертни и други материали;
местни пътища и паркинги, общинска собственост;
общински гори.
Концесия под формата на разрешение за извършване на дейности, свързани с общински обекти, се дава за:
водоснабдяване и канализация;
топлофикация и газификация;
използване на мрежи и съоръжения за транспортната инфраструктура и транспортното обслужване на населението;
поддържане на улици, площади, паркове и градини;
поддържане чистотата на населените места;
търговска дейност, осъществяване върху имоти публично обществена собственост;
поддържане на гробищни паркове.
Съществува определен ред, свързан с предоставянето на концесия.
Решение на общинския съвет.
Провеждане на конкурс или търг за определяне на концесионера при условия, определени от общинския съвет, публикувани в Държавен вестник;
Сключване на договор за концесия от кмета на общината. Всеки договор за концесия се обнародва в Държавен вестник и поне в едни местен вестник.
Общината запазва всички свои права върху обекта на концесия, освен отстъпените с договора за концесия.
Към собствените приходи спадат и глобите и имуществените санкции, събирани въз основа на наказателни постановления, издадени от органи на местната администрация; също така лихви, наеми и други собствени приходи.
Преотстъпени държавни приходи - 50% от данъка за облагане доходите на физическите лица.
Субсидии и субвенции от държавния бюджет
Общи субсидии - определят се по обективни критерии, утвърдени със Закона за държавния бюджет за съответната година. Тези общи субсидии допълват общинските средства до размер за предоставане на базисен минимум от публични блага (по формула).
Целеви субсидии - дават се в конкретни случаи за придобиване на ДМА и за изпълнение на регионални програми и проекти от национално значение.
Субвенции - представляват средства, предоставени целево от държавния бюджет под определени условия и се разглеждат като текущи или капиталови разходи между държавата и общината.