Лекции по Икономика

4. Характеристика на административно териториалните единици

Общината е основна административно териториална единица, в която се осъщетвява местното самоуправление. Органът на местното самоуправление е общинският съвет. Той е орган на местната законодателна власт и се избира от жителите на общината, а представител на общинската изпълнителна власт е кметът. Кметовете се избират не само на обшините, но и на кметствата и районите. По предложение на кметовете, общинският съвет избира един или повече заместници. Кметовете и зам.-кметовете участват в работата на общинския съвет с право на съвещателен глас.
Местното самоуправление в общината се изразява в правото на гражданите или избрани от тях органи да решават въпроси, свързани със следните дейности:
общинското имущество, общинските предприятия, финансите, данъците и таксите и общинската администрация;
с устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
с образованието (без висшето);
със здравеопазването;
с културата;
с благоустрояването и комуналните дейности;
със социалното подпомагане;
с опазването на околната среда;
с поддържането и опазването на културните, историческите и архитектурните паметници;
с развитието на спорта, отдиха и туризма и др.
Всяка община носи името на населеното място, което е неин административен център. Тя е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен общински бюджет и също така има право да провежда референдум по различни въпроси, които се финансират от нея или от държавата, ако тя е инициатор на референдума.
Общинският съвет се избира чрез пряко гласуване и се състои от общински съветници, които имат различен брой в зависимост от големината на общината. Задачите на общинския съвет са следните:
създава постоянни и временни комисии и избира членовете им;
определя структурата на общинската администрация и средствата за работни заплати на персонала;
избира и освобождава предстедателя на общинския съвет;
избира и освобождава зам.-кметовете и кметските наместници по предложение на кмета;
приема годишния бюджет на общината;
определя размера на местните данъци и такси в граници, предвидени със закон;
приема стратегии, програми и планове за развитието на общината;
приема решения за именуване и преименуване на улици, булеварди и пр.
Кметът е представител на изпълнителната власт. Неговите функции и задачи се определят от ЗМСМАи от общинския съвет и се свеждат до:
1) ръководене на цялата изпълнителна дейност на общината;
2) насочване и координиране на дейността на специален изпълнителен орган;
3) назначаване и освобождаване от длъжност на началниците и служителите в общинската администрация;
4) организиране изпълнението на общинския бюджет;
5) организиране изпълнението на решенията на общинскя съвет;
6) организиране и провеждане дейността по защита на населението при аварии и бедствия;
7) представане на общината пред физически и юридически лица и пред съда;
8) поддържане на връзки с политически партии и обществени организации.
Кметствата се създават на територията на общината с решение на общинския съвет. Те се състоят от едно или повече населени места, които могат да извършват определени функции. За създаването на кметство се изисква наличието на 500 души население.
Районите се формират в градовете с над 300 хил. жители по закон и в градове с над 100 хил. жители по решение на общинския съвет.
Областите разполагат с бюджет, но нямат собствени приходи. Областният управител се назначава от Министерски съвет и е представител на централната власт.