Лекции по Икономика

2. Същност на разходите на бюджетите на местните органи на управление

В основата на събирането на приходи от общините стоят разходните пълномощия на общините, т.е. правото им да правят различни разходи във връзка с изпълнение на предоставените им функции.
Разходите на местните бюджети са част от финансовите ресурси, които държавата насочва за развитие на местното стопанство, жилищното строителство и комплексното обслужване на населението. Чрез тях се задоволяват основни регионални потребности от местни публични блага. Те са свързани пред всичко с производството на стоки и услуги и повишаване на социално-културното равнище на населението.
Бюджетната класификация е свързана с административната структура на управление като всяка промяна в броя на министерствата, ведомствата и учрежденията води и до промени в бюджетната класификация.
Разходите по местните бюджети се обособяват в групи, раздели, дейности и параграфи. Групата е най-обобщаващият елемент на бюджетната класификация, чрез която разходите се обособяват според тяхната икономическа природа. Обособени са 9 групи на местните бюджети:
общо държавни служби;
отбрана и сигурност;
образование;
здравеопазване;
социално осигуряване и грижи;
жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство;
дейности по почивното, културното и религиозното дело;
икономически услуги;
други.
Посочените групи се отнасят за разходите на държавния бюджет, бюджета на социалното осигуряване и местните бюджети.
Разходите на местните органи на управление се разделят и по раздели, които са 18 на брой. Ето някои от тях: министерство на образованието, министерство на културата, министерство на здравеопазването, министерство на териториалното развитие и селищното устройство, министерство на труда и социалните грижи и пр.
Основание за тази класификация по раздели е методическото ръководство на местните бюджети от министерствата и ведомствата.
Класификацията по дейности включва 58 вида дейности, по които се разделят местните бюджети, като например обединени детски заведения, болници, училища и пр.
Класификацията по параграфи включва параграф работна заплата, социално осигуряване, командировки и пр.