Лекции по Икономика

5. Структура на входящите и изходящи потоци на пазара на труда

Трудовия пазар представлява местото, където се среща търсенето и предлагането на работна сила. Търсенето на работна сила се свързва с присъствието на фирмите във връзка с наемане на необходимия им персонал, и се изразява с разкриваните работни места, една част от които заети, а друга част свободни. Предлагането на работната сила се свързва с присъствието на онези части от населението над определена възраст притежаваща работна сила и предлагаща работа или това е активното население.
То се разделя на две групи:
1. Заети лица – над определена възраст, притежаващи работна сила, работещи или временно отсъстващи от работа поради нетрудоспособност или отпуски. Другата част от активното население са:
2. Безработни лица, които са над определена възраст, притежаващи работна сила, не работят, но търсещи работа.
Към пазара на труда при определени условия има отношение още една група лица и това е:
3. Населението извън работна сила – част от неактивното населението, което притежава работна сила и има възможност да работи, но по различени причини не търси работа и не предлага своята работна сила. Тук можем да включим учащи се над определена възраст, част от пенсионерите и лица, които доброволно не работят и не търсят работа.

Функционирането на трудов пазар е свързано с постоянни промени в търсенето и предлагането на работна сила, които могат да се представят схематично, като се проследи измененията в съвкупностите на заетите лица, безработните и населението извън работната сила и посоките на тяхното движение.
1. Това движение е породено от желанието за смяна на местоработата с посредничеството на пазара на труда. Представлява движение вътре в съвкупността на заетите лица без да се променя тяхната численост.
2. Породено е от желание за смяна на работата, като се заемат свободните работни места налични на трудовия пазар. Тук отново не настъпват промени в съвкупността на заетите лица. Наблюдава се единствено вътрешно разместване.
3. Този поток е породен от временното отсъствие от работа поради временна нетрудоспособност или ползване на отпуски.
4. От заети лица към външния трудов пазар – намаляване броя на заетите поради желанието да се търси реализация извън пределите на страната.
5. Промяна в броя на заетите лица за сметка на увеличаване броя на безработните лица. Причините могат да бъдат: - доброволно напускане на работа или принудително уволнение в следствие променената пазарна конюнктура.
6. Това движение предизвиква намаляване броя на заетите лица и тяхното преминаване от активно в неактивно население.
Причините могат да бъдат:
- пенсиониране;
- доброволно напускане на работа без да се търси нова или принудителни уволнение на възраст или упражняващи такива професии отхвърлени от трудовия пазар. При тези лица възможността за адаптиране и намиране на нова работа са минимални.

1. Безработни към заети – движението на лица преминаващи от групата на безработните към заетите, предизвикващо повишаване на заетостта без посредничеството на трудовия пазар, като обикновено се ползват т.нар. неформални форми на борсово посредничество.
2. Това е движение свързано с промяна на статуса и превръщането на части от безработните лица в заети чрез заемането на свободни работни места с посредничеството на пазара на труда.
3. Движение породено от стремежа да се търси реализация извън страната.
4. Движение на лица, продължително безработни с минимални шансове за намиране на работа, отказващи се от предлаганото на работа чрез пазара на труда.

1. Движение свързано с намиране на работа за част от пенсионерите например или за лица до този момент не предлагащи работна сила поради неудовлетвореност от условията на заетост или изчакващи подходящ момент за започване на работа.
2. Лица променили отношението си към заетостта, предлагащи работа чрез посредничеството на пазара на труда.
3. Движение на онази част от лицата заемащи наличните на пазара или текущо освободилите се работни места в следствие функционирането на пазарен механизъм.
4. Движението на лица предлагащи работа извън страната.