Лекции по Икономика

7. Институцуонална структура на пазара на труда

Държавната икономика по заетостта се определя от министерски съвет. Той приема ежегодно национален план за действие по заетостта план разработван от МТ и соц. икономика. За изпълнение на държавната икономика по заетостта към мин. на труда и соц. политика. Тя е юридическо лице със седалище София. Представлява се и се ръководи от изпълнителен директор. Неговите функции се свеждат до:
1. Ръководство, координация и контрол на дейността на агенцията.
2. Законосъобразното и целесъобразно изразходване на предоставените финансови средства.
3. Постигане на публичност и прозрачност на дейността на агенцията.
4. Осъществяване на контакти с други правителствени и неправителствени организации.
В своята дейност изпълнителния директор е подпомаган от съвет съставен от представители на национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите. Административното ръководство на агенцията по заетостта е поверена на главен секретар, който осигурява организационната връзка между изпълнителния директор и административните звена, както и координатора, ръководи и контролира дейността на отделните звена. В структурно отношение агенцията по заетостта е организирана в обща и специализирана администрация съставени от главни дирекции с териториални поделения към тях дирекции. Предназначението на общата администрация е да осигурява технически дейността на агенцията и обслужването на гражданите и фирмите. В състава на общата администрация са включени две дирекции:
 Дирекция Финансово стопански дейности;
 Дирекция Административно – правно обслужване.
Специализираната администрация на АЗ е съставена от 5 звена.
1.1 Главна дирекция услуги по заетостта, програми и мерки за насърчаване на заетостта и за обучение. Нейните задачи се свързани с разработването и организирането на изпълнението на националния план за действие по заетостта на други нормативни актове, стратегии и концепции по заетостта и с провеждането на активна икономика на пазара на труда.
1.2 Да координира, подпомага и осъществява оперативното ръководство на своите териториални поделения. (Дирекция регионални служби заетост)
1.3 Създава и поддържа база от данни за утвърдените и реализирани програми по заетостта.
2. Главна дирекция координиране, контрол и международни дейности. Тази дирекция осъществява контрол върху цялостната дейност на агенцията, проверява постъпилите жалби и предприема мерки за недопускане на нарушения. Координира, подпомага и осъществява оперативното ръководство на звената към нея (Бюрата по труда). Сътрудничи си с Главната инспекция по труда и с други държавни органи при извършване на проверки. Осъществява посредническа дейност по извършване на проверки. Осъществява посредническа дейност по наемане на български граждани в чужбина и на чужди граждани в България и организира международна дейност и сътрудничество на АЗ.
3. Дирекция Информация, анализи и прогнози. Тя е натоварена с разработването на прогнози за развитието на заетостта, безработицата, пазара на труда. Провежда наблюдения и оценява прилагането на програмите по заетостта. Организира информационната система. Администрира и контролира нейното използване.
4. Дирекция Център за информационна издателска дейност. Тази дирекция разработва материали по професионалното ориентиране, квалификация и преквалификация на безработните лица. Консултира дирекциите Бюра по труда за професионално ориентиране и развитие. Разработва методика за работа на информационно консултанските звена в дирекции Бюра по труда. Извършва издателска и разпространителна дейност на печатни и други материали, описващи дейността на отделните звена и на агенцията, като цяло.
5. Дирекция Бюро студентски труд. Неговата работа е свързана с набирането на информация за свободни работни места, подходящи за заемане от учащи в трудоспособна възраст. Регистрира, информира и посредничи на учащи в трудоспособна възраст при търсене на работа. Подпомага бъдещата професионална реализация на учащите се от висшите учебни заведения.
Териториални поделения на АЗ. Те са звена към главните дирекции на специализираната администрация.
Към главната дирекция услуги по заетостта, програми и мерки за насърчаване на заетостта и за обучение са създадени 26 дирекции. Регионални служби по заетостта. Тяхната основна задача е координиране методическото ръководство и контролиране на дейността на дирекциите Бюра по труда и разработване и реализирането на националната икономика по заетостта в съответните региони анализират и прогнозират регионалните трудови пазари; организирана информационна система за набиране, обработка и съхраняване на информацията от Дирекциите по Бюра по труда и формират база от данни за регионалния трудов пазар. Териториално поделение на Главна Дирекция Координиране, контрол и Международни дейности са създадените 111 дирекции на Бюрата по труда. Те осъществяват непосредствено дейностите по регистриране на безработните, насърчаване на заетостта, професионалното ориентиране, информиране и обучение, както и посредничество при наемане на работа. Към тях при необходимост може да се разкрият филиали или изнесени работни места. Освен държавните институции на трудовия пазар функционират и частни посреднически организации. Основните насоки на тяхната дейност са събирането и предоставянето на информация на заинтересуваните лица и фирми и посредничество при наемане на работа.