Лекции по Икономика

12. Контрол върху облагане доходите на физическите лица.

1. Обхват на контрола.
Чрез контролната дейност се следи за правилното определяне на данъчната основа, спазването на процедурите по начисляването на данъка и внасянето на данъчното задължение.
Обект на контрола е самият данък върху облагането доходите на физическите лица. В неговия обхват са данъчните субекти и техните доходи; формирането на общия годишен доход; патентния данък; декларирането, изчисляването и внасянето на данъчното задължение.

2.. Проверка на обхватността на облагаемите доходи.
Законът предвижда облагане на различни доходи, което налага контролните органи в своята дейност да подхождат диференцирано. На проверка подлежат доходите, получени в резултат на: трудови правоотношения; търговска дейност; занаятчийска дейност и свободни професии; селско, горско и водно стопанство; доходи от наеми, рента и аренда; авторски и лицензионни възнаграждения; дивиденти и доходи от дялово участие; премии и награди.
В проверките е заложена превантивност на контрола. Чрез тях се предотвратяват възможностите за укриване на доходи и намаляването на техните размери. Това налага проверките да имат перманентен характер, с което може да се следи състоянието и измененията на доходите и данъчните субекти, да се разкриват допълнителни приходоизточници и увеличават постъпленията в бюджета.

3. Проверка на декларирането, изчисляването и внасянето на данъчното задължение.
Успоредно с формалните проверки се проверява и дали са спазени сроковете при подаване на данъчните декларации, правилното изчисляване на данъка, внасянето на авансовите вноски, посочените разходи и получения доход, подлежащ на облагане с данък. При доходите от трудови правоотношения се проверява разчетно-платежната ведомост и съставените платежни нареждания за внасяне на дължимия данък.
Внасянето на патентния данък е по четиримесечия, като за първото срокът за внасяне е 31 януари, за второто 31 юли и за третото 31 октомври.
При доходите, реализирани от свободни професии, срокът за внасяне е в рамките на един месец от момента на подаване на данъчната декларация.

4.Процедури по констатиране и санкциониране на нарушителите.
Констатираните нарушения се доказват със съставени от данъчните контролни органи актове за нарушения. Налагат се глоби в установени от закона мерки, диференцирани в зависимост от вида на нарушението и неговата поредност - за първи или втори път нарушаване на изискванията на закона. Това е административна мярка с възпитателна функция.