Лекции по Икономика

14. Контрол върху облагането с акцизи.

1. Същност на акциза като обект на контрола.
По своята същност акцизът представлява косвен данък. Той се включва в цената на стоката и се заплаща от този, който я купува. Данъчните контролни органи трябва да могат да определят вида и характера на съответната акцизна стока.
Данъчнозадължени лица по Закона за акцизите (ЗА) са всички лица, които произвеждат или внасят акцизни стоки или организират хазартни игри, посочени в тарифата към закона, включително и чуждестранните лица, които извършват стопанска дейност самостоятелно или чрез място на стопанска дейност.
При внос на стоки акцизът се начислява от митническите органи, като определеният размер на дължимия акциз се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение. Акцизът от стоки местно производство, както и акцизът при закупуване на български акцизни бандероли за стоки местно производство и от внос се внася по съответните сметки на териториалната данъчна дирекция за приходите на републиканския бюджет.
2. Проверка на реалността на начисления акциз.
За стоките, за които е предвидено използването на бандерол, производителите и вносителите заплащат акциза със закупуване на бандеролите или обезпечават сумите на акциза с банкова гаранция в размер на дължимия акциз за срок 60 дни. След изтичането на 40 дни, считано от датата на издаване на банковата гаранция, териториалната данъчна дирекция предприема действия за събирането й. Регистрацията се извършва чрез подаване на писмена декларация за регистрация в териториалната данъчна дирекция, където лицата са данъчно регистрирани, по образец На територията на страната се извършват сделки с алкохол, тютюневи изделия, бензин, различни видове услуги предвидени за облагане с действащата тарифа. Размерът на акциза се установява чрез фактическа на данъчната фактура за отделната стока и от справката-декларация, когато е изтекъл данъчният период.
3. Проверка на срочността на внасянето на акциза.
На проверка се подлага предварителното и последващото внасяне на дължимия акциз. Датите за внасяне на сумите, отразени в квитанциите, се съпоставят с датите на подадените декларации. Дължимият акциз трябва да бъде внесен в седемдневен срок от датите на тези документи. При вносните стоки срокът за внасяне на акциза е датата на преминаване на стоката през митнически контрол.
4. Контролно въздействие.
Това въздействие може да намери израз в налагането на глоби, имуществени санкции, отнемане в полза на държавата и наказателна отговорност.
Глобата се налага, когато лицето не се е регистрирало в срок от 14 дни от момента на започване на дейността.
Имуществени санкции се налагат при липса на лиценз за упражняване на дейността, наличието на акцизни стоки без бандерол.
Наказателната отговорност е крайната мярка, която се използва като контролно въздействие. Тя се прилага при продажба на алкохол и цигари без бандерол, при организиране на хазартни игри без разрешение и повреждане на печатите, с които са запечатани помещенията и съоръженията за хазартни игри. Особеното е, че въздействието не се осъществява от данъчните контролните органи, а от съдебните власти.