Лекции по Икономика

15. Контрол върху облагане с местни данъци и такси.

1. Обхват на контрола.
В зависимост от това къде се внасят данъците и таксите в републиканския бюджет или в общинските бюджети, те биват държавни и местни.
Според хипотезите на чл.1 от ЗМДТ /в сила то 01.01.2002г./ в общинския бюджет постъпват:
1.1. Местни данъци:
- данък върху недвижимите имоти;
- данък върху наследствата;
- данък върху даренията;
- данък при възмездно придобиване на имущество;
- данък върху превозните средства;
- пътен данък;
- други местни данъци, определени със закон;
1.2. Местни такси за:
- битови отпадъци;
- ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площадки, улични платна;
- ползване на детски ясли, детски градини, лагери, общежития, домове за социални грижи и други форми на социално обслужване;
- ползване на курорт;
- добив на кариерни материали;
- технически услуги;
- кучета;
- откупуване на гробни места;
- други местни такси, определени със закон.
Местните данъци се събират от органите на данъчна администрация, а таксите - от общинската администрация, освен ако законът не предвижда друго. Производствата по регистрация на данъчните субекти, установяване, обезпечаване и събиране на вземанията по местните данъци и такси, актовете свързани с това, както и тяхното обжалване са правно регламентирани в Данъчно процесуалния кодекс, Закона за местните данъци и такси, решенията на общинските съвети и вътрешните правила.
Спецификата на местните такси изисква данъчният контрол върху събираемостта им да се осъществява от данъчна администрация, съвместно с общинските органи на власт и управление. Въпреки подчертано констативният характер на контрола, се проявява и в останалите си форми превантивен и оперативен.
2. Способи за контрол.
Данъчният контрол върху събираемостта на местните такси се осъществява посредством данъчни проверки и данъчни ревизии. Данъчните проверки на местните такси представляват рутинна дейност. Могат да бъдат ежедневни, текущи и периодични. Чрез тях се установява спазват ли се ЗМДТ и решенията на общинските съвети, правят се констатации за факти и обстоятелства, свързани с процеса на начисляването и внасянето на сумите. Тук трябва да се направи разграничение между такса битови отпадъци, която се начислява и внася заедно с данъка върху недвижимите имоти и останалите общински такси. Данъчна проверка се прави в момента на подаване на декларацията. На проверка подлежат всички данъчни субекти, както и общинската администрация, ангажирана със събирането на приходите. По смисъла на закона данъчни субекти са местните физически и юридически лица, държавната администрация, учрежденията и общините, когато осъществяват стопанска дейност, както и чуждестранните физически лица, които получават доход в страната, притежават имущества в страната или извършват дейност, подлежаща на облагане.
3. Резултати от контролната дейност.
Резултатите от всички се оформят в констативен протокол, на основа на който се издава акт за нарушение. Ако се нанасят поправки в протокола, те трябва да бъдат придружени от подписите на лицата, които са ги нанесли и новите доказателства в тяхна подкрепа. Както всяка друга ревизия, данъчната ревизия се приключва като се съставят следните приключителни документи:
Данъчен ревизионен акт
Издава се от органа, определен с акта за възлагане на данъчната ревизия. С него се определят, изменят и прихващат данъчни задължения, както и се възстановяват внесени суми.
За резултатите от данъчните проверки, както и за резултати от действията на контролните органи се съставя протокол. Протоколите служат като доказателствено средство за извършване на действия, за реда по който са извършени и за събрани доказателства. Протокол се съставя и за предаване на документи на данъчните органи, когато ревизията е в данъчната дирекция.