Лекции по Икономика

1. Мястото на икономическия анализ в управлението на бизнеса

Във световната практика познава и е прилаган икономическия анализ още през първата половина на по- миналия век. У нас той се явява като самостоятелен клон на икономическото познание едва след Първата Световна война, когато назрява обективната необходимост от прилагане на научен подход при управление на бързо развиващите се стопански дейности. В този аспект се приема, че икономическия анализ е рожба на пазарната икономика, която го създава като неделим елемент на стопанското управление, като научен подход на обосноваността на стратегията и икономическата политика на предприятията, като надеждно средство за осъществяване на икономически външен и вътрешен контрол и като метод за разкриване на вътрешно производствените методи и оценка на обкръжаващата среда.
Известно е от теорията на стопанското управление, че той има за основна задача да определя насоките на икономическото развитие при оптимално съотношение между основните елементи на всяко производство. Действения характер на стопанското управление се определя преди всичко от научния подход при установяване на стратегията и икономическата политика на предприятието и от прилагането на рационални методи на производство.
Главната насока за усъвършенстване на стопанското управление намира израз научната обоснованост на управленското решение. Изработването на научно обосновано решение заема централно място в стопанското управление, незвисимо дали се отнася до крупни проблеми, определящи стратегията на развитие или до тактически подходи при конкретните условия на пазара и конкуренцията. Задължителните изисквания, които се предявяват към управленското решение и които са всъщност решения към органите на управление са следните:
1) отчитане на мястото, което предприятието заема в обкръжаващата среда и главните стратегически цели, които то представлява;
2) задълбочено познаване на конкретните задачи, които произтичат от стратегическите цели и които трябва да бъдат изпълнени с управленско решение;
3) познаване на обективните икономически закони под чието действие се развива обекта на управление, както и на методите, чрез които се създават необходимите условия за положителното им влияние върху неговото развитие;
4) познаване, колкото е възможно по- задълбочено състоянието на обекта на изучаване и средата, в която той осъществява своята дейност;
5) желателно е да се притежава умение за своевременно реагиране при промяна на икономическата обосновка и извеждане на обекта на управление от състоянието, в което се намира, в ново желано състояние.
Необходимата информацията за главните стратегически цели и конкретните задачи, управленските органи получават от стратегическите и текущи бизнес планове на съответното дружество. Знанието на икономическите закони и тяхното приложение при осъществяване управленските органи придобиват в процеса на тяхното обучение в икономически училища и институции, както и в тяхната икономическа пред подготовка.
Що се касае до умението, управляемият обект да бъде извеждан от състоянието, в което се намира и въвеждането му в друго състояние при промяна на икономическата обстановка или възникване на нови обстоятелства се придобива в процеса на натрупване на икономически опит.
Що се касае до пълното опознаване състоянието на управлявания обект, решаващо значение има системното получаване на икономическа информация и нейната специална обработка. По същество информацията дава само определени значения за обекта на управление, за да се премине от етапа на отделни знания, до пълно опознаване на действителното състояние е необходимо получената информация да бъде обработена и всестранно изучена. Става въпрос за такава обработка, която да даде възможност не само да се установят динамиките в развитието на средата, динамиката в развитието на управляемия обект или на отделни негови страни, но да се разкрият и факторите, които обуславят тяхното състояние, тенденциите в развитието и се измери влиянието на тези фактори за да се даде обективна оценка на постигнатите резултати, както и да се разкрият възможностите за усъвършенстване и подобряване на развитие.
Необходимо е следователно, въз основа на получената информация да се направи задълбочен икономически анализ на дейността на управляемия обект и на неговата среда. Именно това ще осигури, не само пълното опознаване на състоянието, но и да се разработят научно- обосновани управленски решения. Следователно в системата на стопанското управление, анализа осъществява връзката между набирането на информацията и приемане на управленските решения.
Не зависимо от формата на собственост, независимо от техните размери, икономическия анализ може да се осъществява в няколко основни направления:
1) анализа може да бъде прилаган при прогнозирането и стратегическото фирмено планиране в предприятията. В това направления без задълбоченото изучаване на тенденциите във развитието на съответния обект на управление през изминалия период и тяхното настояще не е възможно да се предвидят реалните възможности на предстоящото развитие.
2) анализа се използва при оперативното календарно планиране. В това направление е необходимо с помощта на икономически анализ да се осигури необходимата обосновка на конкретните задачи, които трябва да се изпълняват като се предотврати възможността за приемане на неизпълними задачи, несъобразени със реалните възможности за повишаване на стопанската изгода чрез най- пълно използване на производствения потенциал(на производствени мощности, материални ресурси, финансови и трудови ресурси).
3) анализа може да бъде използван при организирането и осъществяването на действено ръководство за изпълнение на набелязаните цели и приоритети. В това направление със помощта на икономическия анализ още във хода на изпълнение на поставените цели трябва да се разкрият причините, които ги обуславят, да се набелязват и провеждат конкретни мероприятия за регулиране дейността на предприятието.
4) анализа може да се прилага и при осъществяване на външния, финансово- данъчния, финансово- ревизионния, банковия и митнически контрол. В тази насока на приложение, методическите подходи на анализа се открояват като действени средства, които посочените външни контролни органи успешно използват за разкриване на незконосъобразни и нецелесъобразни управленски действия от страна на ръководствата на предприятията и фирмите. Прилага в очертаните основни насоки, анализа на стопанската и финансовата дейност за предприятията и фирмите се откроява като основен метод за разкриване на резервите за повишаване ефективността на авансирания капитал, подобряване конкурентно способността и финансовата дейност на стопанските агенти.