Лекции по Икономика

1. Обща оценка на състоянието и използването на човешките ресурси в промишлените предприятия.

1. Обща оценка на състоянието и използването на човешките ресурси в промишлените предприятия- осигуряването на ефективно и конкурентно производство е свързано, не само с наличието на капитал и различни видове материални ресурси, но и на трудови ресурси. В условията на пазарното стопанство един от ориентирите за устойчиво развитие на бизнес организациите е не само наличието на трудови ресурси, но и осигуряване на висока степен на тяхното ефективно използване, т.е. нарастване на производителността на труда. Именно това предопределя необходимостта от задълбочен икономически анализ на ангажирания трудов потенциал, изчисляване оценка на показатели които го характеризират. Задачите на анализа са следните:
- първа задача- изследване на обезпечеността на предприятието с необходимите човешки ресурси от гледна точка създаване на условия за рационална организация на труда и ефективно използване на трудовия фактор в производството. Като конкретни задачи на анализа се явяват:
- изграждане на една обща оценка по данни от отчета и плана за труда;
- анализ на количествения и качествения състав на работната сила;
- анализ на движението на оборота на работната сила;
- анализ на ефективното използване на ангажирания трудов потенциал, т.е. анализ на производителността на труда. Решаването на така откроените конкретни задачи на анализа предполага да се използват налични данни за числеността на персонала, фондове на работно време в човеко дни и човеко часове както и на обема на произведената продукция във стойност и нормено време (т.е. нормо часове). Цялата тази информация се съдържа във статистическа форма, отчетна форма, отчет на персонала, средствата за работна заплата 13.55 на работното време и в държавните предприятия данни от отчетно разплащателната ведомост на предприятията. В процеса на анализа се изчислява и произволна информация, която касае процесното изпълнение на някои от посочените по горе показатели, данни за равнището на производителността на труда- средна изработка на едно лице от персонала, средна изработка на един работник, средно- дневна и часова производителност на труда, отработените човеко дни от един работник в рамките на работния период и както и данни за плътността на работния ден. Общата оценка на състоянието и използването на трудовите ресурси се извършва въз основа на няколко основни съпоставки, въз основа на процентното изпълнение на следните показатели:
Показатели План Отчет % изпълнение
1.Средно списъчен брой на персонала 108 113.4 105
1.1 в това число работници 100 110 110
2.Фонд "Работно време"
2.1общо отработени човеко дни от работниците 20000 22500 112.5
2.2 общо обработени човеко часове от работниците 150000 171000 114
3.Стойностен обем на произведената продукция (лв.) 5000000 60000000 120
4.Обем на произведената продукция в нормо часове 180000 189000 105

Въз основа на процентното изпълнение на посочените показатели(т. До т.4) при обща оценка трябва да се направят следните съпоставки:
1. Сравнява се процента на персонала с процента на броя на работниците, от това сравнение се установява качеството на организацията на труда и управлението и тяхното отражение върху структурата и използването на работната сила. Оценката ще бъде благоприятна, ако процента на броя на работниците е по- голям от процента на персонала. Това означава, че производството е осигурено с наличната работна сила, тъй като както е известно само производствените работници са пряко ангажирани с процеса на производството. Подобното съотношение ще означава още, че през анализирания период е подобрена структурата на персонала, т.е. увеличен е относителния дял (%) на производствените работници в общия брой на персонала. Това се потвърждава от следните два процента:
Относителен дял на работниците в персонала 0 (по план) = 100/108 * 100 = 92.6%
Относителен дял на работниците в персонала 1 (по отчет) = 110/113.4 * 100 = 97%
2. При тази съпоставка се сравнява процента на отработените човеко дни от работниците със процента на броя на работниците. Чрез това сравнение добиваме представа за представянето на трудовата дисциплина в предприятието, т.е. за наличието на целодневни загуби работно време. Оценката ще бъде благоприятна ако процента на отработените човеко дни е по- голям от процента на броя на работниците. Това ще означава че през отчетния период всеки работник е отработил повече човеко дни от запланираните да отработи, не са допуснати целодневни загуби работно време и трудовата дисциплина е добра.
В конкретния случай даваме положителна оценка за състоянието на трудовата дисциплина в предприятието: всеки работник по отчет е изработил повече човеко дни от запланираните за отработване.
Човеко дни на един работник 0 = Σ Човеко дни 0 = 20 000 = 200 човеко дни
Бр. 0 100

Човеко дни на един работник 1 = Σ Човеко дни 1 = 22 500 = 204.5 човеко дни
Бр. 1 110
3. Тя съпоставя състоянието на уплатняването на работното време на работниците и наличието на вътрешно- сменни загуби работно време. Сравнява се процента на отработените човеко часове с процента на отработените човеко дни. Оценката ще бъде благоприятна ако процента на отработените човеко часове е по- голям от процента на отработените човеко дни. Това ще означава, че през отчетния период в рамките на работния ден (в рамките на работната смяна), всеки работник е изработил повече човеко часове от запланираните. Данните от примера показват, че през анализирания период е постигната запланираната плътност на работния ден и не са допуснати вътрешно – сменни загуби работно време.
Чч (р. д.) 0 = 150 000 = 7.5 ч.ч
20 000
Чч (р. д.) 1 = 171 000 = 7.6 ч.ч
22 500
Чч- човеко часове
Р.д.- работен ден(смяна)
4. Сравнява се процентното изпълнение на обема на произведената продукция със процентното изпълнение с предходните четири показателя изразяващи по същество трудоразхода на произведената продукция съответно – в брой персонал,в брой работници, в човеко дни трудоемкостта и в човеко часове. Тази съпоставка дава представа за изпълнението на плана за различните показатели характеризиращи равнището съответно на : средната изработка на едно лице от персонала, средната изработка на един работник, средно - дневната производителност на труда и средно – часовата производителност на труда. Оценката ще бъде положителна ако процента на обема на произведената продукция е по- голям от процентите на съответния трудо разход. Това ще означава, че през анализирания период показателите за средна изработка на един зает, среда изработка на един работник, средно – дневната производителност на труда и средната часова производителност на труда през анализирания период в сравнение с плана са били преизпълнени.
Изр. (з) – средна изработка на един зает
Изр. (р) – средна изработка на един работник
Дпт – средно дневната
Чпт – средно часова производителност на труда

Общата оценка на състоянието и използването на трудовите ресурси в предприятието на един следващ етап от анализа трябва да се допълни със изследване на състава и структурата на работната сила по основни категории персонал. Съгласно отчета за заетия персонал, изплатените средства за работна заплата, годишен статистически формуляр (МС- НС- Труд), наетите лица по трудово правно отношение в предприятията и фирмите се групират в следните основни групи според националния класификатор на професиите в България, действащ от 1 юли 1996 година:
- Първо- ръководни служители;
- второ- аналитични специалисти;
- трето- приложни специалисти;
- четвърто- помощен персонал
- пето- персонал зает в услуга на населението, охрана на труда и търговия;
- шесто- производители във селско, горско, и рибно стопанство
- седмо- квалифицирани производствени работници;
- осмо- оператори на съоръжения, машини и други транспортни средства;
- девето- ниско квалифицирани работници;
- десето- въоръжена охрана.
Освен това персонала във стопанските единици се обособява и във следните други основни групи:
- първо- наети лица по договор за управление и контрол;
- второ- наети лица по граждански договор, без тези за управление и контрол;
- трето- работещи собственици;
- четвърто- работещи пенсионери (под и над пенсионната възраст).
Структурният състав на персонала се определя само по отчетни данни, но за няколко последователни години с оглед да се очертаят крайно проявляващите се тенденции и причините които ги обуславят. При анализа особено внимание трябва да се отдели на числеността на производствените работници, поради тяхната решаваща роля в процеса на производството. Анализа се задълбочава във изследване на факторите обуславящи изменението на числеността на производствените работници в съответното предприятие. Числеността на производствените работници може да се анализира под влияние на три фактора:
1) обем на произведената продукция в стойност. Този фактор при равни други условия указва правопропорционално влияние върху необходимата числимост на работната сила;
2) структурата на производството- промените в структурата на производството оказват влияние върху числеността на работниците поради различната производителност на труда, която се постига от един работник при различните професии (видове работи);
3) равнището на производителността на труда- този фактор влияе обратно пропорционално върху числеността на работниците. Всяко нарастване на равнището на производителността на труда ще има за резултат при равни други условия намаляване на необходимия брой производствени работници.
1) ±∆ Бр.р = Бр.р1 – Бр.р0 = 110 – 100 = + 10 работника
Влиянието на първия фактор обема на производството, ще се установи като разлика между първия коригиран планов брой работници и плановия брой на работниците. Коригирания брой на работниците се изчислява като от плановия брой на работниците се умножи с процентното изпълнение на обема на производството във стойност.
±∆ Бр.(обема на производството) = Бр.р0 * ОП (в ст/ст) - Бр.р0 = 100*120 – 100 =
100 100
=120-100= +20 работника
2) Влияние на структурата на производството- ще се установи като разлика между втория условен брой на работниците и първия условен брой. Втория условен брой на работниците ще се установи като плановия обем се умножи с процентното изменение на обема в нормено време.
±∆ Бр.(стойност на производството)= Бр.р0 * ОП (нормо часове) - ОП(ст/ст) =
100
= 100*105 - 120= 105-120 = -15 работника
100
Или промяната в трудоемкостта на продукцията изисква, при равни други условия броя на необходимите работници да намалее с 15.
3) Влияние на производителността на труда- влиянието на този фактор ще се изчисли като разлика между фактическия брой на работниците и втория условен фактор(обема на производителността на труда).
±∆ Бр.(пр. Тр.) = Бр.р1- Бр.р0 * %Нч = 100 – 105 = +5 работника
100
Или производителността на труда се отразява с нарастване на броя на работниците със 5.
Рекапитулацията
Общо ±∆ Бр. = ±∆ Бр.(обема на производството)+ ±∆ Бр.(стойност на производството)+ ±∆ Бр.(пр. Тр.) = 20-15+5= 10
Намаляването на броя на работниците в предприятието с 10 е резултат на нарастване на обема на производството с +20 работника, промени в структурата на производството -15 работника и промени в производителността на труда с +5 работника.