Лекции по Икономика

2. Анализ на качествения състав на работната сила.

2. Анализ на качествения състав на работната сила- анализа на обезпечеността на предприятието с трудови ресурси в качествено отношение има за задача да се установи до колко съответното предприятие е снабдено с необходимата квалифицирана работна сила и до колко тази квалификация съответства на сложността на отделните видове работа. Могат да се използват различни показатели за тази цел. При действащите условия най- често се използва показателя средна квалифиционна степен(среден разряд на работниците установена по базисни и отчетни данни за всички производствени работници и отделно за основните и спомагателните работници), както и по отделни професии. Средната квалификационна степен на практика се изчислява по метода на средната аритметична претеглена величина, осреднява се квалификационната степен, а за сега се използват броя на работниците от съответните квалифиционни степени или тяхната структура. Чрез съпоставката на плановата и фактическата средна класифиционна степен общо и по отделни професии работници се установява изменението на квалификацията на работниците през анализирания период.
Важен момент при анализа на качествения резултат на работната сила е съпоставянето на средната квалификационна степен на работниците със необходимата квалификационна степен на работата която се извършва в предприятието. Тя се изчислява по метода на средната аритметична притеглена величина, отразява се необходимата квалифиционна степен на отделните видове работа а за сега се използват или обема на работата която ще се извършва във нормено време или броя на необходимите работници за изпълнение на предвидения обем работа по степен на квалификация. При съпоставката между двете квалификационни степени (на работниците и на работата), положителна оценка се дава в случаите когато разликата във двете сравнявани величини по отчетни данни не е по- голяма от плановата и когато не е допуснато обратно съотношение. Обикновено необходимата квалификационна степен на работниците се планира равна и по- често по- ниска от тази на работата, с което се цели да се стимулира повишаването квалификацията на работника. Качествения състав на работната сила може да се анализира и съобразно образователния акцент на работещите, придобит практически опит, пол, възраст и т.н.