Лекции по Икономика

3. Анализ на оборота на работната сила

3. Анализ на оборота на работната сила. Анализа на оборотната сила трябва да се изследва в тясна връзка с анализа на качествения състав на работната сила. Този анализ се осъществява въз основа на изчисляване на няколко показатели, които показатели по същество са коефициенти. Те се изчисляват въз основа на данни отразени в така наречения баланс на работната сила на предприятието. В този баланс са включени следните данни за предходния и текущия период:
1) Наличност на персонал по списък в началото на периода;
2) Постъпили през периода по източници;
3) Напуснали през периода както следва
a) Необходим оборот (включва напусналите през периода лица по обективни причини като пенсионирани, преместване на друга работа, изтичане на сключения трудов договор);
b) Излишен оборот (включва напусналите по субективни причини лица, например- дисциплинарно уволнени, напуснали по силата на съдебни решение);
4) Наличност на персонал по списък в края на периода(наличност в началото, плюс постъпили през периода, минус напуснали)
Вече въз основа на тези данни от баланса на работната сила, интензивността на оборота на персонала се изчислява чрез следните показатели(коефициенти):
1) коефициент на ново постъпилите през периода(коефициент на приемането на работници)- изчислява се като отношение-
Бр. На новопостъпилите (*100 в процент)
Ср.списъчен бр. На персонала
2) коефициент на напусналите през периода-
Бр. На напусналите
Ср. Списъчен бр. На персонала
3) коефициент на текучеството- изчислява се като отношение между излишния оборот(напуснали по субективни причини) и средно списъчния бр. На персонала:
Излишен оборот
Ср.списъчен бр. На персонала
4) коефициент на сменилите се през периода:
По малкия бр. От постъпили или напуснали през периода
Ср.списъчен бр. На персонала
5) показател или коефициент на стабилност на персонала- съотношение
Бр на работниците ангажирани целогодишно в предприятието
Ср.списъчен бр. На персонала
Трябва да се има предвид, че тези показатели се изчисляват само по отчетни данни и то за няколко последователни години, с оглед да се очертаят тенденциите в изменението на стабилността на показателите. Специално внимание при анализа трябва да се отдели на коефициента на текучеството, като се акцентира вниманието към конкретните причини за наличието на текучеството в предприятието. Те трябва да се търсят във влошени трудови условия на работа, лоша организация на труда в предприятието, лоша организация на производството, използване на остарели технологии, влошен микро климат, лош стил на управление, дисциплинарни нарушения и др. Подобни.