Лекции по Икономика

4. Анализ на използваното време в предприятието.

4. Анализ на работното време- рационалното използване на работното време се откроява като условие за по- пълното използване на ангажираните човешки ресурси в предприятието, а от там и за повишаване на производителността на труда. Целта или задачата в това направление е да се изследват причините за допуснатите престой и загуби от работно време в рамките на работния период. За тази цел в рамките на стопанската година се изчисляват следните фондове работно време:
1) календарен фонд работно време(кв)- изчислява се като броя на дните на годината се умножи по броя на работниците;
2) максимален възложен фонд работно време(мвр)-изчислява се като от календарния фонд се спаднат човеко дните неотработени от работниците през почивните дни и официалните празници и официалните неработни дни от годината;
3) режимен фонд работно време(рв)- изчислява се като от максималния възложен фонд работно време се спаднат човеко дните за използване на годишния платен отпуск;
4) планов и фактически фонд работно време(пкв)- изчислява се като от режимния фонд се спаднат плановите респективно фактическите загуби от работно време в човеко дни, поради неявяване на работа(целодневни загуби работно време), поради влошена трудова дисциплина и др.
Обект на анализа е преди всичко използването на режимния фонд работно време, може да се използва степента календарен фонд работно време, максимален възложен фонд работно време, планов и фактически фонд работно време. При който и да е от тези показателя се изчисляват два коефициента- планов и фактически коефициент, например плановия режим работно време:
К(рф)0= ф планов
Рф0
К(рф)1= ф фактически
Рф1
По същия начин може да се изчислят планов и фактически коефициент за използване на каледарния фонд и максимално възложения фонд. Разбира се положителна оценка ще се дава, когато стойностите на фактическия коефициент е по- голяма от стойността на коефициента по базисни или планови данни(К1>К0). Това ще означава, че в предприятието са намалели без причините загуби работно време. Особено внимание при анализа трябва да се отдели на наличието на извънредно работно време в предприятието, тъй като както е известно по кодекса на труда то се заплаща по завишени разценки, което дава отражение върху издръжката на производството. В тази връзка анализа трябва да се насочи към изследване на причините довели до облагане на извънреден труд в предприятието.