Лекции по Икономика

5. Анализ на брака в производството

Наличието на брак в предприятието се откроява като един от основните индикатори за качеството на произведената продукция.
Известно е че в процеса на производството една част в предприятието и фирмите произвеждат изделия, които са годни за пазара, и други, за които трябва да бъдат извършени разходи, създават се и негодни детайли и изделия. Разходите, които се правят за поправки на брак и стойността на негодните изделия и детайли включващи в себе си стойността на материалите, начислените трудови разходи и приспадащите се общи разходи, формират общата сума на разходите за бракувана продукция. Тези разходи отнесени в процент към себестойността на годната продукция формират показателя равнище на произведения брак(%на брака). Възможно е произведените бракувани изделия да намерят реализация на пазара, тогава постъпленията от тази реализация трябва да се спаднат от разходите за бракувана продукция и тогава да се определи равнището на брака. Ние считаме обаче, че такъв подход е неправилен, защото в случая се касае за определяне на показател, който характеризира степента на допускане на брак в производството. Когато в предприятието по технология на производство се допуска брак, тогава равнището на брака се планира. Това планирано равнище се използва като критерий при оценка на брака в производството.
Когато в предприятието по технология не се допуска брак, но се допуска брак, но по една или друга причина, такъв е възможно да се получи, това е непланируем брак. В този случай критерия за оценка на брака в производството е допуснато равнище на същия през предходния период. При анализа на брака се изчисляват: индивидуално и средно равнище на брак и индивидуално равнище на брака(б), и средно равнище(б).
И двата показателя се изчисляват като процентно отношение на формираните разходи за брак продукция към себестойността на годната продукция

Б= Р-ди за брак. пр-я *100
Себест/ст на годната пр-я

Когато се анализират двата показателя, индивидуалното равнище на брака се определя като сбор от себестойността на окончателния брак плюс разходите от поправим брак се отнасят в процент към себестойността на годната продукция от даден вид.

Б= Р-ди за оконч. Брак+Р-ди за поправим брак * 100
Себест.ст на годната пр-я

Средното раявнище на брака може да се представи под влиянието на два основни фактора:
- структура на себестойността на произведената продукция по видове(Ст). Изчислява се като относителни тегла между себестойността на отделните видове производства към общата сума на себестойността.
-
Ст= Себест/ст по видове * 100
Обща себест/ст

Промените в структурата на себестойността указват влияние върху средното равнище на брака, поради това че индивидуалното равнище на брака по отделни видове производства е различно. Ако през анализирания период нарастне делът на себестойността на тези видове производства, при който индивидуалното равнище на брака е по ниско от средното за предприятието.