Лекции по Икономика

4. Анализ на обема на производството по отделни стуктурни звена на предприятието

ОП на почти всички по- големи предприятия и фирми се осъществява в отделни структурни звена. Обемът на производството в тези звена може да бъде изразен по различен начин и чрез използване на различни измерители. Може да бъде показан в натура (брой производствени изделия), в нормено време, обем на извършената работа и в стойностен измерител. Различните измерители предоставят различни възможности за оценка и анализ. Най- точни са натуралните измерители. Те обикновено се използват, когато структурното звено произвежда продукция в готов завършен вид. Поради не съпоставимостта на изделията, т.е. невъзможността те да се сумират, ограничава тяхното използване. Те дават най- точна оценка за изпълнение на плана на производството, но само за отделния вид продукция. Чрез този измерител не може да се даде обобщаваща оценка, ако в структурното звено се произвеждат различни видове продукция.
Ограничеността на натуралните измерители може да бъде преодоляна с използването на т. Нар. Условно натурален измерител. При него продукцията от различните видове се преизчислява в един условен вид, а това е най- често вида, който се произвежда в най- голямо количество(определя производствения облик на структурното звено).
Продукцията от различните видове се преизчислява в условен измерител с т. Нар. коефицент- предведители. Те се изчисляват на базата на норменото време за производство на единица продукция и по- конкретно на норменото време на отделните видове продукция се дели на норменото време за производство на едно изделие, прието за най- типично. Условната продукция се изчислява като натуралния обем на продукцията по видове се умножи със съответния коефицент- предводител.
Когато структурното звено не произвежда продукция в готов завършен вид, а се извършват отделни видове производствени операции, обема на производството се изразява чрез т. Нар. трудов измерител, при който продукцията се показва в нормено време(нормо часове). Приложим е и когато структурното звено произвежда изделия в готов завършен вид.
Използването на трудовия измерител има съществено предимство пред натуралния и условно- натуралния и то е че след като се установи изменението между фактическия и заплануван обем продукция в нормено време, това изменение може да бъде подложено на факторен анализ. Обемът на извършената работа в нормено време може да се разгледа под влиянието на три фактора:
- възложен фонд работно време в човеко часове (Вф). Изчислява се като произведение между броя на работниците в структурното звено, броя на работните дни през периода и продължителността на работния ден.
-
Бр. на работници 0=68
Бр. на работници 1=64
Бр. на работни дни 0=21 ч/дни
Бр. на работни дни 1=21 ч/дни
Чч=8.5
Вф0=68*21*8.5=12 138 чч
Вф1=64*21*8.5= 11 424 чч

- степен на ефективно използване на Вф(Еф). Изчислява се като процентно отношение между т. Нар. разполагаем фонд работно време и Вф.
ОФР като от Вф- необработеното време на обективните и субективните причини. Приемаме че неотработеното време е 2 138, а по отчет са 1 824.

Рф0= 12 138-2 138=10 000 чч
Рф1= 11 424- 1 824= 9 600 чч
Еф0= (Рф0/ Вф0)*100=(10 000/12 138)*100=82.4%
Еф1= (9 600/11 424)*100=84%

- степен на ефективно използване на Рф. Тази степен се изразява чрез процентното изпълнение на трудовите норми(Н). Изчислява се като процентно отношение между обем на извършената работа в нормо- часове и обем на работата в чч(Рф).
-
Н=Нч * 100
Чч

Приемаме че планирания обем на извършената работа е 11 800 нч, а фактическия е 12 980 нч.

±∆ Ор= Ор1-Ор2= 12 980-11 800= +1 180 нч
Н0=(11 800/10 000)*100= 118%
Н1=(12 980/9 600)*100= 135.2%
Ор= Вф*Еф*Н
100*100
Ор0=11 800 нч
Ор1=12 980 нч
±∆ Ор= +1 180 нч

При факторния анализ може да се използва верижното или разликовото елиминиране.
Влияние по способа на разликите:

1) ±∆ Ор(Вф)= (Вф1-Вф0)*Еф0*Н0= (11 424-12 138)*82.4*118= - 694 нч
100*100 100*100
2) ±∆ Ор(Еф)= Вф1*(Еф1-Еф0)*Н0= 11 424*(84-82.4)*118= +222 нч
100*100 100*100
3) ±∆ Ор(Н)= Вф1*Еф1*(Н1-Н0)= 11 424*84*(135.2-118)= +1650 нч
100*100 100*100
+ 1180 нч
По този подход се решава задача 6 по различни цехове.

При анализа на обема на производството по отделни структурни звена в предприятието може да се използва и стойностния измерител. Стойностния обем на ПП или извършената работа може да се разгледа под влияние на четири основни фактора:
1) Численост на работното структурно звено(Бр.);
2) Състоянието на трудовата дисциплина и целодневните загуби работно време, изразени посредством отработените човекодни от един работник през периода(Чд);
3) Ефективното време в рамките на работната смяна и вътрешно сменните загуби работно време, изразени чрез средно отработените човекочасове в рамките на работния ден(Чч);
4) Използването на ефективното време в рамките на работния ден, но тук изразено чрез произведената продукция за единица време(Чпт)

ОП= Бр.* Чд* Чч* Чпт
Чд=ΣЧд/Бр; Чч=ΣЧч/ΣЧд; Чпт=ОПП/ΣЧч

При факторния анализ може да се използва, както способа на верижното елиминиране, така и способа на разликите.