Лекции по Икономика

3. Факторен анализ на стойностния обем произведена продукция

След като се извърши съпоставимост между фактическия и базисния обем на продукцията и се установят абсолютните и относителни показатели за обща оценка на изпълнението на тези показатели, анализът трябва да продължи с изследване на факторите обуславящи съответната степен на изпълнението на показателите. В литературата по този въпрос се предлагат различни подходи и модели, както и различни фактори за осъществяване на този анализ. В едни случаи обема на производството се разглежда като резултат от действието на два фактора: броя на работниците в предприятието (Бр.) и средната изработка н един работник
(Изр.)
Обем на произведената продукция = Бр.* Изр.
В други случаи, обикновено в предприятия с по- висока техническа въоръженост ОПП се разглежда от други два фактора: размера на ДМА ангажирани от предприятието и произведената продукция със 100 лв. ДМА.
ОПП = ДМА * ОП (100лв. дма)
Твърде често, когато данните позволяват пак в предприятие с висока механизация, вместо ДМА и използва броят на машините (Бм) и средната изработка на една машина (Изр.(м)).
В други случаи, когато продукцията е по- материалоемка обемът на производството се предоставя под влияние на други два фактора: размера на материалните ресурси (материални разходи)(МР) и произведена продукция със 100 лв. материални разходи.
ОПП = МР * ОП (100 лв.МР)
В случая авторите, които застъпват горните становища разглеждат ОПП само като функция от използването на един от елементите на всеки възпроизводствен процес. В първия случай само на трудовия ресурс; втория случай – с предметите на труда; третия случай – с предметите на труда.
Трябва да се има в предвид, че когато един резултативен показател се анализира при елиминиране дори само на един от обуславящите го фактори, получените резултати за влиянието на останалите фактори стават нереални, най- често те изкуствено се завишават. В този аспект ОПП не може и не трябва да се разглежда в неговата зависимост само един от основните елементи на производството. Известно е, че производството представлява процес, който протича при съвместното влияние на три основни елемента:
- предмети на труда, под формата на суровинни, материали, горива, енергия;
- средства на труда- машини, съоръжения, оборудване;
- жив труд, който осъществява въздействието на средствата на труда върху предметите на труда, за да си трансформира в нов продукт, т.е. обемът на производството не трябва да се разглежда като резултат само на един от тези елементи, защото всеки производствен процес е комплексен резултат от използването на трите елемента на производство, от съотношението между тях и степента на полезното им използване и функциониране в производствения процес. По такъв начин се очертават три групи факторни показатели указващи влияние върху ОПП – 1) живия труд, 2) предметите на труда, 3) основните средства (ДМА). Тези три елементи се открояват като първите три фактора, от които зависи обема на производството. Възниква въпросът как при анализа те трябва да бъдат обхванати при обвързването им с ОПП. По отношение на живия труд са възможни два различни подхода:
1- ви подход- живия труд да бъде изразен чрез числеността на заетите в производството;
2- ри подход- живия труд да се изрази посредством вложените трудови разходи в предприятието.
Ако се приложи първия подход с оглед да се осигури съпоставимост би следвало да се намери начин и останалите два елемента на производството да бъдат изразени чрез численост на условно заети под формата на предмети на труда и средства на труда. Теоретически това е възможно, но на практика е свързано с повече условности, и по- важно с по- голям обем изчислителната работа. Ето защо при анализа на обема на производството (ОП), практиката е възприела живия труд да се изразява чрез трудовите разходи, които включват изплатените работни заплати във връзка с произведената продукция и всички начисления по нея(Рт- разходи за труд).
По отношение на предметите на труда трябва дасе има в предвид, че те на практика могат да бъдат изразени чрез численост на условно заети. И тук обаче практиката е възприела потребните предмети на труда да се изразяват посредством материални разходи. В тях обаче трябва да бъдат включени само тези разходи за материали, които формират основната субстанция на изделията, т.е. само материални разходи за произведената продукция(Рм- материални разходи
По отношение на потребните средства ДМА. На теория също така могат да бъдат изразени чрез условно заети в предприятието. Те обаче могат да бъдат изразени и чрез стойност като разходи за ДМА включващи начислената амортизация и разходите за онези материали, които се правят, за да функционират ДМА. На практика това са разходи за енергия, горива, смазочни материали, резервни части, разходи за текущ ремонт (Рдма).
Тези три фактора влияят върху обема на производството правопропорционално. И имат екстензивен характер. Това означава, че тяхното повишаване при равни други условия ще води до повишаване на ОП със същата степен и обратно. Екстензивния характер означава, че тези фактори могат да доведат до повишаване на ОП само ако те самите през периода са се увеличили. Тези фактори влият върху ОПП, но не влияят върху ефективността на производството. Под влияние на тях равнището на ефективност не се изменя.

Втората група фактори, които указват влияние в ОПП, са структурните фактори, изразени чрез съотношението между основните елементи на производството.
Известно е че съотношението между елементите на производството има трайна тенденция на промяна, изразяваща се в непрекъснато нарастване на делът на миналия труд, който функционира под нормата на ДМА и намаляване на разходите за жив труд.
Нарастването на дела на ДМА предизвиква повишаване и на относителния дял на потребните материални ресурси под формата на предмети на труда
В отделни случаи през отделни периоди от време е възможно да се наблюдава и обратна промяна в тези съотношения, но историческата закономерност е делът на миналия труд да се увеличава за сметка на живия труд.
Тези фактори се изразяват чрез относителните тегла(%) на отделните видове разходи в съвкупните разходи на предприятието.
Относителен дял на разходите за труд- аРт
Относителен дял на разходите за материали- аРм
Относителен дял на разходите за ДМА- аРдма
Тези три фактора влияят върху ОПП, но влияят също така върху ефективността ( на ПП/я). Влиянието им върху ОП не е точно ориентирано, то зависи от производителното използване на отделните елементи на производството. Поради интензивния си характер тези фактори се отразяват както върху ОП, така и върху неговата ефективност.

Третата група фактори влияещи върху ОПП е степента на полезно използване на отделните елементи на производството. Тази степен може да бъде изразена чрез различни показатели, например ефективност от използването на живия труд се изразява чрез трудопоглъщаемостта на производството или трудовите разходи на 100лв. Произведена продукция (т). Ефективността на използваните предмети на труда се изразява чрез материалопоглъщаемостта на продукцията или материалните разходи на 100лв. Произведена продукция (м). Полезното използване на ДМА ще изразим посредством материалопоглъщаемостта, т.е. чрез разходите за ДМА на 100лв. Произведена продукция (мш).
За да се анализира ОПП от гледна точка на тези три групи основни фактора, използваме алгоритъма за тяхното обвързване с ОПП:

ОПП = Рт*аРт + Рм*аРм + Рдма*аРдма
т м мш

За нуждите на анлиза на показателя са необходими следните данни:
1) за общия обем на произведената продукция;
2) за трудовите разходи;
3) за разходи за суровини и материали;
4) разходи за начислени амортизация и направените разходи във връзка с функционирането на ДМА.
Въз основа на тази входяща информация на един следващ етап от анализа трябва да се изчислят следните допълнителни данни.