Лекции по Икономика

2. Анализ на динамиката на произведената продукция. Елиминиране влиянието на промените в структурата на производството и продажните цени на изделието

По същия начин при анализа трябва да се установи изменението на предназначената за реализиране продукция и на реализираната продукция (продадената продукция). Така установените показатели не винаги ще бъдат точни. Причините могат да бъдат две –
1. настъпили промени в продуктова структура на производството
2. настъпили изменения през периода в пазарните цени на изделията поради инфлационни или някакви други процеси.
С оглед да се даде обективна оценка на постиженията смущаващите два фактора трябва да бъдат отстранени. Промените в продуктова структура на производството се отразяват върху обемното изпълнение на всеки един от показателите поради различната материалоемкост и трудоемкост на произвежданите изделия. Така например, ако през отчетния период нарастне дяла на онези видове производства които са по-материалоемки, но по-малко трудоемки с единица трудоразход ще се покаже по-голям стойностен обем продукция. Ако през отчетния период нарастне дяла на по-трудоемката , но по-малко материалоемка продукция с единица труд ще се произведе по-малък стойностен обем продукция. Промените в структурата на производството се елиминират посредством така наречения коригиращ коефицент. Този коефицент се изчислява като отношение между фактическите нормочасове за производство на единица, 100 или 1000 лева продукция и за планираните нормочасове пак за единица, 100 или 1000 лева продукция.
(в числителя – по отчет ; в знаменателя – по план)

Нормочасовете ( ) на 1,100 или 1000 лева продукция се изчисляват като нормочасовете за цялата продукция по план съответно отчет се разделят на общия обем произведена продукция по план (или отчет) и полученото отношение умножи по 1,100 или 1000.