Лекции по Икономика

3. Анализ на интензивното използване на ДМА (използване по мощност).

Анализ на интензивното използване на ДМА( Ин. Изп.)(използване на машините по мощност).
Интензивното използване на ДМА се характеризира преди всичко с обема на произведената продукция за единица машинно време. Колкото по- голям е този обем на продукцията, толкова по- висока ще е при равни други условия степента на интензивното използване на ДМА. Планираната или очакваната, а така също и постигнатата степен на интензивно използване на ДМА се измерва с коефициента за интензивно използване, изчислен на базата на продукцията за единица машинно време. Плановия коефициент за интензивно използване е отношение на плановия обем продукция, която може да бъде произведена за единица машинно време, към максималния обем продукция за единица машинно време. По- конкретно този показател се определя като отношение на продукцията в натурално или условно приблизителното изражение, която може да се произведе за единица време при планова структура на производството и планови норми за разход на машинното време към продукцията в натурално или условно приблизителното изражение, което може да бъде произведена за единица машинно време при планова структура на производството, но по прогресивни норми за разход на машинно време(t′). В зависимост от характера на производството за единица машинно време, може да служи единица, сто или хиляда машинно часа. За планираната продукция за единица, която служи като числител при изчисляване на коефициент на интензивното използване по план, се определя като общия обем на продукцията в натурално или условно приблизителното изражение се раздели на плановия фонд машинно време за съответната система.

Q0(1.1*1000)
Кint0= ∑ K0* t0
Q0(1.1*1000)
∑ K0* t′
Q0(1.1*1000)- продукцията в условно- натурално изражение.

Максимално възможната продукция, която служи за знаменател, се изчислява като общия натурален или условно приблизителния размер на продукцията се раздели на необходимото време за нейното изпълнение, но по прогресивни норми за разход на машинно време.
Както се вижда плановия коефициент за интензивно използване може да се изчисли и без да се определя продукцията за единица машинно време. В този случай той е отношение между необходимото време за плановата продукция по прогресивни норми и необходимото време за плановата продукция по планови норми.
Кint0= ∑ K0* t′ - обратен подход за изчисляване
∑ K0* t0
Фактическия коефициент за интензивно използване ще се определи като отношение между фактически произведената продукция за единица машинно време и максимално възможната продукция, която може да се произведе.
Фактическия обем на произведената продукция за единица машинно време се изчислява като отношение на общия обем на продукцията в натурално или условно приблизително изражение (Q1) се раздели на фактическия фонд машинно време на съответната система машини.
Q1(1.1*1000)
Кint1= ∑ K1* t1
Q1(1.1*1000)
∑ K1* t′
Максималния обем продукция за единица машинно време при фактическа структура на производството се изчислява като пак общия обем на продукцията в натурално или условно приблизително изражение се раздели на необходимото време за нейното изпълнение, но по прогресивни норми за разход на машинно време.
Ако и тук преобразуваме формулата можем да стигнем до друг подход за изчисляване на коефициента за интензивно използване без да използваме изчислената продукция за единица време, а като отношение между необходимото време за фактическа продукция по t′ и необходимото време за същата продукция по отчетни норми.
Кint1= ∑ K1* t′
∑ K1* t1
За да се даде оценка за степента на интензивното използване на ДМА е необходимо фактическия коефициент да се сравни с плановия.
±∆ Кint = Кint1 - Кint0
Тази съпоставка не е достатъчна да се извърши оценката, тъй като двата коефициента освен по степен на интензивното използване се различават и по структурата на производството. Ако през анализирания период настъпят отклонения от плановата или базисната структура на производството се налага да се изчисли още един коефициент за интензивно използване. Той по структура на производството трябва да съответства на фактическия коефициент, а по степен на интензивно използване на плановия коефициент. За да се изчисли един такъв коефициент трябва продукцията, която би била произведен за единица време при фактическа структура на производството и планови норми за разход на машинното време да се отнесе към максимално възможната продукция за единица време при фактическа структура на производството и прогресивни норми за разход на машинно време, т.е. към същия знаменател, от който се изчислява фактическия коефициент за интензивно използване.
Q1(1.1*1000)
К усл. за int = ∑ K1* t0 = ∑ K1* t′
Q1(1.1*1000) ∑ K1* t0
∑ K1* t′
Вече при изчислен трети коефициент общото изменение на коефициента за интензивно използване, може да се разгледа под влияние също така на два фактора:
1) Влияние на структурата на производството;
2) Влияние на истинското интензивно използване.

1) Ще се изчисли като разлика между условния коефициент за интензивно използване и плановия коефициент за интензивно използване;
2) Разлика между фактическия коефициент за интензивно използване и условния коефициент.

±∆ Кint = Кint1 - Кint0 – 1) К усл. за int – K int0
- 2) K int1- K усл. за int