Лекции по Икономика

5. Оперативен анализ на използване на техниката.

Анализа на екстензивното и интензивното и използване на ДМА дава възможност за извършване на задълбочена оценка на постигнатите резултати и за най- пълно разкриване на наличните резерви. Неговото провеждане е свързано с обработката на голям обем i за количеството на планираната и произведената продукция, за разходи на машинно време за производство на единица продукция по планови, отчетни и прогресивни норми, по отделни видове производства и по отделни системи машини. Ето защо установяването на тези показатели, характеризиращи използването на ДМА в практиката се извършва за сравнително по- продължителни периоди от време (в най- добрия случай 3м) това означава, че колкото и да са пълни разкритите резерви те могат да бъдат усвоени едва през следващия период от време. Ето защо за да се осигури текуща оценка на равнището на използване на ДМА, за да се осъществи своевременно разкриване на постиженията и слабостите в работата е необходимо да се осъществяват и проучвания за използването на ДМА текущо още в процеса на изпълнение на необходимите задачи, т.е. необходимо е да се извършва и т. нар. оперативен анализ на използване на техниката в предприятието.
Той има за задача да позволи своевременно разкриване на допуснатите слабости в екстензивно и интензивно използване на ДМА. Неговия текущ (оперативен) характер не позволява да бъдат използвани показателите, с които вече се запознахме. Единствена възможност, която съществува е да се анализира екстензивно и интензивно използване само по отношение на запалниранта степен на използване. Голямото разнообразие на произвежданата продукция изисква при анализа да се прилагат по- обобщени показатели както по отношение на общия обем на произведената продукция така и по отношение на използване на техниката. Изходно начало на оперативния анализ е зависимостта на обема на производството от изменението на техническата база на производството под формата на брой на машини и степента на нейното използване, която намира израз в средната изработка на една машина.
ОП= Бм* Изр(м)(средно)
Техническата база в случая намира израз в средно списъчния брой на използваните машини, а степента на нейното използване в стойностния обем на продукцията, която се пада на една средно списъчна машина. След като се установи изменението на ОП, анализа трябва да продължи с изчисляване на двата фактора върху това изменение:
±∆ ОП= ОП1- ОП0

1) по един от двата способа се разкрива влиянието на изменението на техническа база, т.е. на броя на машините.
±∆ ОП(Бм)= (Бм1- Бм0)* Изр.(м)(средно)0
Изр(м) 0= ОП0
Бм0
Изр(м) 1= ОП1
Бм1
Така установеното влияние на Бм може да бъде разгледано като влияние на изменение на техническата база на производството само в случай, че разликата между фактическия и плановия брой на машините се дължи на преждевременно въведени в производството ДМА или преждевременно извадени от производството машини поради физическо износване и аварии, които остават постоянно негодни. Във всички останали случаи, когато разликата между фактическия и плановия брой на машините се дължи на скъсяване или удължаване на ремонтните срокове или пък навременно изваждане на машините от предприятието, този фактор ще изразява част от екстензивните използвания на машините върху обема на производството.
2) установява се влиянието на средната изработка на една машина:
±∆ ОП(Изр(м))= Бм1* (Изр(м)1- Изр(м)0)

По същество Изр(м) се откроява като един обобщаващ показател, за да се установи какво отражение върху ОП оказва екстензивното и интензивното използване на работещите машини на един втори етап от анализа трябва да се анализира интегрален показател средна изработка на една машина. Като обобщаващ показател тя зависи от времето, през което са работили машините и продукцията, която се произвежда за единица машинно време.